คนสร้างสุข

directions_run

สร้างการเรียนรู้กระบวนการสันติภาพ โดยสันติวิธีในเครือข่ายอาสาสมัครอัสสลาม

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างการเรียนรู้กระบวนการสันติภาพ โดยสันติวิธีในเครือข่ายอาสาสมัครอัสสลาม
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เครือข่ายอาสาสมัครอัสสลาม
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอับดุลการีม อัสมะแอ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 250,000.00
รวมงบประมาณ 250,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ด้วยปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงมีเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง นับแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา ประชาชนในพื้นได้รับผลกระทบเป็นหมื่นคน ทั้งเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหาย ประชาชนไม่ถูกนับให้อยู่ในคู่ขัดแย้ง ระหว่างรัฐและผู้เห็นต่าง แต่ประชาชนกลับได้รับผลกระทบมากที่สุดจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มานานถึงปัจจุบัน 13 ปี การเรียนรู้ของประชาชนที่ต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการขับเคลื่อนของประชาชน โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดปลอดภัย ไม่นำตัวเองเข้าไปสู่สถานการณ์ความขัดแย้ง จนกลายเป็นพลังของประชาชนที่มีพลังเรียกร้อง หาแนวทางสันติวิธีเพื่อนำไปสู่สันติภาพในพื้นที่ การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเป็นการสร้างพื้นที่ที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้ เป็นกระบวนการหนึ่งในกระบวนการสันติภาพ สร้างศักยภาพประชาชนด้วยองค์ความรู้ โดยเฉพาะความรู้กระบวนการสันติภาพด้วยสันติวิธีและที่สำคัญเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลได้ส่งเสริม สนับสนุน สร้างบรรยากาศการพูดคุยสันติสุข เป็นเรื่องที่ประชาชนจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงกระบวนการ การพูดคุยสันติสุข ที่กำลังดำเนินการอยู่

ในเครือข่ายอาสาสมัครอัสสลาม มีสมาชิก จำนวน 250 คน ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล เห็นความสำคัญต่อหน้าที่อาสาสมัครอัสสลาม ที่มีภารกิจหลัก ด้านสังคมสงเคราะห์ กู้ชีพ และกู้ภัย มีโอกาสได้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ ได้มีโอกาส รับทราบปัญหา ที่ประชาชนได้สะท้อน และโดยพื้นฐานของอาสาสมัครอัสสลามโดยส่วนใหญ่ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพด้านจิตใจโดยนำหลักการศาสนาอิสลามมาปฏิบัติ ส่วนการพัฒนาศักยภาพด้านความเข้าใจกระบวนการสันติภาพด้วยสันติวิธี เป็น ภารกิจหนึ่ง ที่เครือข่ายได้บรรจุอยู่ในแนวทางการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

โครงการพัฒนาศักยภาพโดย สร้างการเรียนรู้กระบวนการสันติภาพ โดยสันติวิธีในเครือข่ายอาสาสมัครอัสสลาม เป็นการสร้างพื้นที่ในด้านองค์ความรู้ด้านกระบวนการสันติภาพให้แก่อาสาสมัครอัสสลาม ได้เป็นตัวแทนภาคประชาชนที่สามารถสื่อสารกับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็นสองประเภท คือ1 สันติภาพจากคนในพื้นความขัดแย้งคือ จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี2 สันติภาพจากคนนอกพื้นที่ความขัดแย้ง คือ จังหวัดสตูล และสงขลา ซึ่งทั้งสองพื้นที่ดังกล่าว ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารจากคนในสู่นอกพื้นที่ ทำให้คนนอกพื้นที่ได้มีความเข้าใจ และสามารถนำไปสื่อสารต่อในนอกพื้นที่ความขัดแย้ง ซึ่งจะส่งผลในด้านดีต่อภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่ความขัดแย้ง ส่วน การสื่อสารจากคนนอกจะได้แสดงความกังวล ความรู้สึกต่อสถานการณ์ในพื้นที่ ที่โอกาสของคนในพื้นมีโอกาสได้สื่อสารอธิบายและนำข้อกังวลต่างของคนนอกพื้นที่นำไปสื่อสารแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อประชาชนในพื้นมีโอกาสรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาคนนอก ซึ่ง กระบวนการสร้างความรู้ เพื่อการสื่อสารปากต่อปาก ประชาชนต่อประชาชน เป็นกลไกหนึ่งที่มีพลังต่อการสื่อสารเป็นอย่างมาก และการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้อง ผ่านการวิเคราะห์ที่ดี ทำให้การสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการสันติภาพเป็นไปอย่างถูกต้อง อันแนวทางสำคัญต่อการสร้างกลไกสันติภาพ และเป็นงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 26,027.00 2 0.00
30 ก.ย. 60 จัดประชุมคณะทำงาน 0 6,500.00 -
30 ก.ย. 60 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนด หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 0 27.00 0.00
21 ต.ค. 60 จัดประชุมคณะทำงาน 0 6,500.00 -
18 พ.ย. 60 จัดประชุมคณะทำงาน 0 6,500.00 -
16 ธ.ค. 60 จัดประชุมคณะทำงาน 0 6,500.00 -
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 18:14 น.