directions_run

ความสุขที่ชุมชนด้วยประชาหารือเพื่อสานสันติภาพแสวงหาแนวทางสันติวิธี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ความสุขที่ชุมชนด้วยประชาหารือเพื่อสานสันติภาพแสวงหาแนวทางสันติวิธี
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 26 กันยายน 2560 - 30 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการช่วยเหลือเด็กกำพร้า 4 จังหวัดภาคใต้
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเตะหาวอสาและ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 30 ธ.ค. 2560 250,000.00
รวมงบประมาณ 250,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

อดีตคนในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้อยู่ร่วมกันยึดมั่นในหลักศาสนาธรรมและมีวิถีชีวิตที่มุ่งเน้น การดำเนินในอาชีพ เคารพประเพณีอันดีงามของกันและกัน เป็นสังคมแห่งการพึงพาเอื้ออาทรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเป็นนิจ ไปมาหาสู่กันเป็นธรรมเนียมด้วยความรู้สึกที่สื่อสัมพันธ์กัน เป็นเครือญาติ ซึ่งเป็นความดีงามของผู้คน นับวัน ได้ห่างหายไปโดยความไม่สงบในพื้นที่ ทำให้ผู้คนต่างคนต่างอยู่และความห่างของการพูดคุยและเวทีแลกแลกเปลี่ยนและทำให้ไม่เข้าใจกันในที่สุดเป็นที่มาและแรงจูงใจในการนำเสนอกิจกรรมและกระบวนการ(การฟื้นฟูสืบสารครอบครัวสู่วิถีแห่งอนาคต ตามโครงการความสุขด้วยมือเรา โดยประชาหารือและสานต่อสันติภาพในแนวทางสันติวิธี โดยความหลากหลายของกระบวนการฟื้นฟูสืบสานเครือญาติของคนในพื้นที่และการถ่ายทอดความเชื่อถือในเรื่องศาสนา ประเพณี การศึกษาและการดูแลบุตรหลานซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาคนอย่างแท้จริง เพื่อห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคม เพื่อการใช้ความรู้และความดีงามที่เป็นต้นแบบเหล่านั้น ได้มีโอกาสถ่ายทอดและสามารถให้ชุมชนได้มีโอกาส บอกเล่ากับสังคมที่ยังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ ต่อการสร้างสันติสุข และนำไปสู่การมีทัศนคติของคนอีกในสังคม ให้ยอมรับในสธรรมชาติที่ไม่เสแสร้ง ไม่จัดฉาก นั้น คือความจริงจากชุมชน เพื่อความดีที่กล่าวมาข้างต้นในอดีตจะได้เข้ามาแทนที่โดยมีเวทีแลกเปลี่ยนกันทุกระดับของผู้คนมี และมีพื้นที่เพื่อแสดงตัวตนคาดหวังว่าเหตุการณ์ความไม่สงบก็จะค่อย สลายไป ท้ายสุดความเป็นคนไทยที่มีจริยธรรมอันดีงามและได้ทำหน้าที่ในการแสดงออกที่มีความหวังในอนาคตร่วมกันโดยเสรีเพื่อร่วมกันปกป้องพื้นที่นี้ร่วมกันจึงนำเสนอโครงการนี้ ที่เป็นความหวังและหวังในความสำเร็จร่วมกัน ของชายแดนใต้ ที่สุขสันติที่ชุมชน โดยประชาหารือในแนวทางสันติวิธี เพื่อประคับประคองชุมชนปลอดภัยและมีสุข

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 166.25 1 250,000.00
26 ก.ย. 60 - 26 ก.ย. 61 เวทีเตรียมโครงการแก่ทีมงาน ผู้ประสานงาน 3 จังหวัด ณ. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการช่วยเหลือเด็กกำพร้า 4 จังหวัดภาคใต้ 0 9.55 -
7 ต.ค. 60 - จัดเวทีกระบวนการเชิงพูดคุยอย่างสร้างสรรค์เน้นกระบวนการเวทีในประเด็น ดังนี้ เวทีในทิศทางความสุขที่ชุมชนด้วยมือเรา 3เวทีๆ ละ 30 คน 0 0.00 -
18 ต.ค. 60 เวทีในพื้นที่โครงการ ความสุขที่ชุมชนด้วยประชาหารือเพื่อสานสันติภาพแสวงหาแนวทางสันติวิธีใน กิจกรรมทอดบทเรียนในสิ่งที่เป็นความรู้สู่การปฏิบัติ 3 จังหวัดๆละ1เวที 0 34.35 -
20 ต.ค. 60 เวทีโครงการ ความสุขที่ชุมด้วยประชาหารือเพื่อสานสันติภาพแสวงหาแนวทางสันติวิธี กิจกรรม เวทีชุมชนหลักการศาสนาที่ยึดเหนี่ยว 3เวทีๆละ 30คน 0 20.00 -
20 ต.ค. 60 จัดเวทีโครงการ ความสุขที่ชุมชนด้วยประชาหารือเพื่อ สานสันติภาพแสวงหาแนวทางสันติวิธี ในกิจกรรม เวทีชุมชนเรื่องดูแลสุขภาพครอบครัว 3 จังหวัด ๆละ 1เวที 0 34.35 -
8 พ.ย. 60 - เวทีในชุมชนในเรื่องหลักการมีส่วนร่วมระบบประชาธิปไตย 3เวทีๆละ30 คน 0 34.00 -
15 พ.ย. 60 จัดกระบวนการในโครงการความสุขที่ชุมด้วยประชาหารือเพื่อสานสันติภาพแสวงหาแนวทางสันติวิธี กับกิจกรรมเวที ติดตามประเมินผลในรูปแบบการเยี่ยมเยียน แนะนำ เชื่อมโยงการสนับสนุนรวมทั้ง 3 จังหวัด ๆละ 1เวที 0 34.00 -
7 ก.ค. 61 โครงการ ความสุขที่ชุมด้วยประชาหารือเพื่อ สานสันติภาพแสวงหาแนวทางสันติวิธี กิจกรรมเวทีชุมชนเรื่องหลักการใช้และการบริหารฐานทรัพยากรใน ชุมชน 3 จังหวัด 0 0.00 -
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 0 0.00 250,000.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 13:46 น.