คนสร้างสุข

directions_run

สร้างความเข้าใจกระบวนการสันติสุขแก่คนไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างความเข้าใจกระบวนการสันติสุขแก่คนไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 250,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้รับผิดชอบโครงการ พระครูโฆสิตสุตาภรณ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ วัดน้ำขาวยะกา ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส วันที่ 16 ธันวาคม 2560,ศาลาบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 3ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี วันที่ 19 ธันวาคม 2560,วัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลาวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ,ที่
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 250,600.00
รวมงบประมาณ 250,600.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้รอบใหม่เริ่มขึ้นตั้งแต่ 4 มกรมคม 2547 จนปัจจุบันเป็นเวลากว่า 13 ปี ยังไม่มีแนวโน้มว่าความรุนแรงจะยุติลง แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้พยายามในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการยึดแนวทางแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี และได้กำหนดไว้ในโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง และยังคงปรากฏอยู่ในนโยบายปี 2560-2562 นอกจากนี้ยังมีคำสั่ง 230/2557 เรื่อง การจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายภาคแดนใต้ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งนี้มาตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เป็นผลให้มีการพูดคุยสันติสุขระหว่าง Party A กับ Party B จนปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือจัดทำพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เป็นสิ่งเดียวกับคำสอนของพุทธศาสนา
แต่อย่างไรก็ตามจากการทำงานของเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงที่ผ่านมาในพื้นที่ชุมชนไทยพุทธ กลับพบว่า คนไทยพุทธส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายการแก้ไขปัญหาสำคัญที่มุ่งเน้นการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ไม่ทราบเรื่องการพูดคุยสันติสุขที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงความรู้เรื่องกระบวนการสันติสุขในแบบสากลที่เกิดขึ้นทั่วโลก ดังนั้น เพื่อให้คนไทยพุทธ ชุมชนไทยพุทธ ได้มีส่วนร่วมในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธีอย่างแท้จริงเพื่อช่วยให้เกิดความสงบสุขเร็วยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องสร้างความเข้าใจกระบวนการสันติสุขแก่คนไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในมิติเชิงนโยบายของรัฐบาล ความคืบหน้ากระบวนการสันติสุขในพื้นที่ และบทบาทของคนไทยพุทธในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี จึงเป็นที่มาของกิจกรรมตามแผนงานโครงการนี้

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 217,059.00 1 59,300.00
16 ธ.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้คนไทยพุทธในพื้นที่ จ.นราธิวาส 0 59.00 59,300.00
19 ธ.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้คนไทยพุทธในพื้นที่ จ.ปัตตานี 0 59,300.00 -
22 ธ.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้คนไทยพุทธในพื้นที่ จ.ยะลา 0 69,400.00 -
24 ธ.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้คนไทยพุทธในพื้นที่ จ.ปัตตานี 0 59,300.00 -
27 ธ.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้คนไทยพุทธในพื้นที่ จ.สงขลา 0 29,000.00 -
15 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ 0 0.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 13:47 น.