directions_run

ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายแพะ - แกะตามมาตรฐาน GAP จ.ปัตตานี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายแพะ - แกะตามมาตรฐาน GAP จ.ปัตตานี
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ ่J94069
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สหกรณ์การเกษตรเครือข่ายแพะ-แกะปัตตานี จำกัด
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายต่วนยะห์ยา ตูแวลอเซ็ง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จากผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯที่ผ่านมาประสบปัญหาในการรวบรวมผลผลิตเพราะขาดศูนย์รวบรวมผลผลิตแพะ-แกะทำให้เกิดความยุ่งยากต่อการซื้อขายอีกทั้งยังมีปัญหาความไม่สม่ำเสมอของผลผลิตทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณขาดความแน่นอนและต่อเนื่องตลอดจนสมาชิกบางส่วนยังขาดความรู้ในการบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ก่อนการจำหน่ายอีกด้วย จึงเป็นแรงผลักดันให้สหกรณ์ดำเนินโครงการนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 3,506.00 4 15,380.00
25 ก.ย. 60 - 25 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเพื่อชี้แจงโครงการฯ 0 2,300.00 2,300.00
28 ก.ย. 60 - 28 ก.ค. 61 จัดประชุมเพื่อชี้แจงโครงการฯ 0 10.00 10,780.00
19 ต.ค. 60 - 19 ก.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 0 2.00 2,300.00
31 ต.ค. 60 - 31 ก.ค. 61 ทัศนศึกษาโรงเรือนแพะ-แกะมาตรฐาน GAP (บ้านต้นไทร) 0 16.00 -
6 พ.ย. 60 - 6 ก.ค. 61 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 0 970.00 -
13 พ.ย. 60 - 13 ก.ค. 61 มอบอุปกรณ์การเลี้ยงแพะ-แกะ 0 189.00 -
14 พ.ย. 60 - 14 ก.ค. 61 จัดเวทีประชาสัมพันธ์ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายแพะ-แกะ ตามมาตรฐานGAP 0 14.00 -
20 พ.ย. 60 - 20 ก.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3 0 2.00 -
27 พ.ย. 60 - 27 ก.ค. 61 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 0 3.00 -
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 13:55 น.