คนสร้างสุข

directions_run

พัฒนาอาชีพโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะนาวเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับสมาชิกในในชุมชนและประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาอาชีพโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะนาวเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับสมาชิกในในชุมชนและประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 223,300.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมะนาวสร้างตนเอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว เกศสิริ มะลี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำมะนาวสร้างตนเอง 16/2 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 223,300.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 223,300.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จากกการที่หน่วยงานของรัฐบาลได้จัดทำโครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีหลักการสำคัญคือ ให้ภาคประชาสังคมเป็นผู้กำหนดโครงการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการทำงานในพื้นที่ ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์และนำไปปฏิบัติจริงเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันจะส่งผลต่อเนื่องในภาคการเกษตรมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำมะนาวสร้างตนเองซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายน้ำมะนาวในพื้นที่ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ภายใต้ชื่อน้ำมะนาว ตราลีมา ซึ่งได้รับความนิยม และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในเรื่องของรสชาติ มีการใช้มะนาวพื้นบ้านโดยรับซื้อมาจากชุมชนภายในอำเภอโคกโพธิ์ และพื้นที่ต่างๆในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหามะนาวขาดตลาด หรือล้นตลาดได้อีกด้วย แต่ทางกลุ่มยังมีปัญหาในเรื่องของการแปรรูปสินค้าจากมะนาว และต้องการยืดอายุการเก็บของน้ำมะนาวสดที่เก็บได้ไม่นาน และไมต้องการพัฒนาเรื่องของคุณภาพ จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงได้มีแนวคิดที่จะดำเนินการศึกษากระบวนการเพื่อยืดอายุการเก็บให้สามารถเก็บได้นานขึ้น และต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากมะนาวเพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภค นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาน้ำมะนาวสด ให้เป็นน้ำมะนาวพร้อมดื่มโดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และยังมีการจัดอบรมในด้านการพัฒนาอาชีพโดยมีการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อต้องการสร้างอาชีพให้กับสมาชิกในกลุ่ม กลุ่มผู้ว่างงาน และแม่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ตลอดจนเยาวชนที่สนใจ ได้มีรายได้ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปอย่างยั่งยืน ดังนั้นสมาชิกในกลุ่ม จึงได้เสนอให้มีการจัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะนาว เป็นน้ำมะนาวพร้อมดื่ม พร้อมปรุง และน้ำยาล้างจานเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน ซึ่งเป็นการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่มีในพื้นที่ มีการจ้างแรงงานจากสมาชิกในชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ทันที มีผู้ได้รับผลประโยชน์จำนวนมาก จากการแปรรูปน้ำมะนาวสดให้เป็นน้ำมะนาวพร้อมดื่ม และพร้องปรุงโดยมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจำหน่ายออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 218.00 14 223,300.00
28 ก.ย. 60 การประชุมคณะทำงานเดือนกันยายน 0 1.00 1,400.00
4 ต.ค. 60 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 0 1.00 1,750.00
9 ต.ค. 60 ประสานงานคณะทำงาน 0 3.00 3,000.00
9 ต.ค. 60 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 0 1.00 1,550.00
12 ต.ค. 60 การประชุมคณะทำงานเดือนตุลาคม 0 1.00 1,400.00
14 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ 1 อบรมเรื่องการทำน้ำมะนาวพร้อมปรุง 0 55.00 55,620.00
15 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ 2 อบรมเรื่องการทำน้ำมะนาวพร้อมดื่มผสมน้ำผึ้ง 0 55.00 55,000.00
21 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ 3 อบรมเรื่องการทำน้ำยาล้างจานจากเปลือกมะนาว 0 19.00 19,300.00
22 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ 4 อบรมเรื่องการทำปุ๋ย EM จากเปลือกมะนาว 0 41.00 41,100.00
28 ต.ค. 60 - 12 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ 5 การฝึกปฎิบัติงานเพื่อทดลองอาชีพ 0 36.00 36,000.00
18 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 0 4.00 4,380.00
19 พ.ย. 60 การประชุมคณะทำงานเดือนพฤศจิกายน 0 1.00 1,400.00
9 ธ.ค. 60 การประชุมคณะทำงานเดือนธันวาคม 0 0.00 1,400.00
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 13:55 น.