คนสร้างสุข

directions_run

การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ อ.หนองจิก สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ อ.หนองจิก สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ -
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 31 มีนาคม 2561 -
งบประมาณ 145,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สภาองค์กรชุมชนตำบลบางเขา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณรงค์ มะเซ็ง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบางเขาอ.หนองจิกจ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (145,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก พร้อมร่วมมือกันผลักดันให้เป็นรูปธรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เพื่อเป็นตำบลนำร่อง ในการขับเคลื่อน และเร่งรัดผลักดัน โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการให้ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้โครงการนี้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญอันดับแรก ในการผลักดัน ก็คือ การสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนที่จะต้องเข้าใจต่อทิศทางและนโยบายของภาครัฐเป็นพลังหนุนเสริมในการขับเคลื่อนโครงการนี้ ที่จะประสบความสำเร็จ แต่ถ้าประชาชนไม่เข้าใจ ว่าสิ่งที่รัฐบาลประกาศว่าเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนคืออะไรประชาชนจะได้อะไรจากนโยบายนี้ ประชาชนควรวางตัวอย่างไร เตรียมตัวอย่างไร ในลักษณะปัจเจกหมู่บ้านชุมชน สังคมของตัวเองอย่างไร เป็นเรื่องที่เราต้องให้ข้อมูลความรู้กับชาวบ้าน ผ่านผู้นำสภาฯผู้นำศาสนาหรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนที่ได้ทำมาจากได้รู้เรื่องนี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาและการตัดสินใจ การขับเคลื่อนงานโดยเฉพาะกลุ่มเล็กๆกลุ่มย่อยซึ่งมีความหลากหลายโดยจะมีการเชื่อมโยงกันในอำเภอและเกษตรกรในตำบลและอีกหลายๆตำบล ในพื้นที่อำเภอหนองจิก จะเชื่อมโยงกันในการทำงานทำเป็น 3 ระดับระดับที่1 ทำกินเองในครัวเรือน ระดับที่ 2 ยกระดับเพิ่มพื้นที่เยอะขึ้นอาจจะเก็บไว้กินบ้างขายบ้างส่วนที่ระดับที่ 3 เอาไว้ขายอย่างเดียว “เป็นแนวคิดที่จะต้องพัฒนา 3 กลุ่มนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับเมืองสามเหลี่ยมเศรษฐกิจควรที่จะปรับปรุงไปในทิศทางไหน ในเมื่อเราจะต้องอาศัยสภาองค์กรชุมชนตำบลในการพัฒนาขยายไปตำบลอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอหนองจิกที่นำเข้าสู่กระบวนการของโรงงานหรือการแปรรูปและตลาด ต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 135.00 13 152,800.00
10 ต.ค. 60 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 0 1.00 1,000.00
25 ต.ค. 60 ซื้อวัสดุสำนักงาน 0 1.00 1,000.00
18 พ.ย. 60 ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลบางเขา ครั้งที่ 1 0 2.00 2,600.00
20 ธ.ค. 60 ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลบางเขา ครั้งที่ 2 0 2.00 2,600.00
20 ม.ค. 61 การฝึกอบรมผู้เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 0 10.00 10,750.00
25 ม.ค. 61 จัดซื้ออาหารปลาดุก 0 47.00 47,500.00
26 ม.ค. 61 จัดซื้อเมล็ดพันธ์ผักแจกให้สมาชิก 0 3.00 3,450.00
27 ม.ค. 61 จัดซื้อพันธ์ปลาดุกขนาด 10 ซม. 0 44.00 44,800.00
24 ก.พ. 61 ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลบางเขา ครั้งที่ 4 0 0.00 10,400.00
4 - 5 มี.ค. 61 จัดฝึกอบรมการแปรรูปปลาดุก 0 17.00 17,000.00
30 มี.ค. 61 - 5 เม.ย. 61 จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 0 3.00 3,400.00
15 ก.ค. 61 ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลบางเขา ครั้งที่ 3 0 0.00 2,600.00
2 ส.ค. 61 บริหารจัดการของผู้บริหารโครงการฯ 0 5.00 5,700.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 13:56 น.