คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ แกนนำเยาวชนรุ่นใหม่สู่ชุมชน
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ J94072
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 30 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 248,880.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มูลนิธิอัลมะฮัดอัลอิสลามี บาตัสกูบู
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอับดุลเลาะโตะลู
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ สำนักงาน/ ศูนย์ประสานงาน (มูลนิธิอัลมะฮัดอัลอิสลามีบาตัสกูบู 98/4ม.1ต.สาคอบนอ.มายอจ.ปัตตานี/ 073-470445)
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 26 ก.ย. 2560 0.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (248,880.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพมากมาย ที่จะสามารถกระตุ้น และสร้างความตระหนักร่วมให้เกิดการตื่นตัวของสังคม ชุมชน เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันโดยการเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความคิดเห็นและความแตกต่าง ดังนั้นการพัฒนาโดยกระบวนการฝึกวิเคราะห์สังคม การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ให้มีทักษะสัมพันธ์ขัดกันฉันมิตร การเข้าใจตัวตนของคนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางจุดยืน ความคิด และวัฒนธรรม นอกจากนี้การที่เยาวชนได้มีพื้นที่ให้พัฒนาความคิด ทักษะอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงสถานการณ์และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยทั้งหมดนี้จะมีส่วนช่วยให้คนรุ่นใหม่สามารถกำหนดแนวทางตนเอง กลุ่มกิจกรรมเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมในรูปแบบต่างๆ ที่ตอบสนองสันติภาพในพื้นที่ได้ในที่สุดเป็นที่มาของโครงการเยาวชนรุ่นใหม่แกนนำสู่ชุมชน โดย คณะกรรมการและผู้บริหาร มูลนิธิอัลมะฮัดอัลอิสลามี บาตัสกูบู ซึ่งได้คัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาโรงเรียนรัศมีสถาปนาภายใต้มูลนิธิอัลมะฮัดอัลอิสลามี บาตัสกูบู แห่งนี้ ให้เป็นตัวแทนผู้นำเยาวชนในชุมชนเพื่อดำเนินการให้บรรลุผลต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างทางความคิด มุมมองทางการเมือง ศาสนา วิถีวัฒนธรรม ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ อันดีต่อกันให้มากที่สุด

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 248.00 1 0.00
26 ก.ย. 60 - 30 ธ.ค. 60 อบรมข้อมูลการมีส่วร่วมของภาคประชาสังคมฯ 0 248.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 13:56 น.