คนสร้างสุข

directions_run

ประชาอุ่นใจ วัยรุ่นสดใส ห่างไกลยาเสพติด ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ประชาอุ่นใจ วัยรุ่นสดใส ห่างไกลยาเสพติด ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 145,630.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สภาองค์กรชุมชนตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมารีนีใบ เย็มหมะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 145,630.00
รวมงบประมาณ 145,630.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัญหาสถานการณ์ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาซับซ้อนที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาโดยผ่านทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยมี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนด้วยความรวดเร็ว และอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับได้ว่ามีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และเป็นปัญหาระดับชาติ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เร่งด่วนให้ภาครัฐ และประชาชนร่วมกันแก้ไข ซึ่งในขณะนี้แม้กระทั่งรัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วน จะได้พยายามเร่งระดมสรรพกำลังและทรัพยากรด้านต่างๆ ในการดำเนินการป้องกันปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง แต่ก็ปรากฏได้ว่าความพยายาม ดังกล่าวได้ผลเพียงในระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากการปฏิบัติมีข้อจำกัดหลายประการโดยเฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยงยังคงเป็นเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนผู้ใช้แรงงาน และผู้ว่างงาน อีกทั้งผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งผู้ค้าและผู้เสพ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากหมู่บ้าน ตำบล จนไปถึงระดับประเทศ นั้น
สภาองค์กรชุมชนตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ได้ตระหนักถึงความรุนแรง และผลกระทบของปัญหายาเสพติดในระยะยาว ซึ่งอาจจะหวนกลับมาแพร่ระบาดเข้าไปสู่กลุ่มอื่นๆ อีก ซึ่งจะต้องสร้างระบบเฝ้าระวังควบคุมแหล่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ได้โดยเด็ดขาด โดยได้รับความร่วมมือจากหมู่บ้าน ตำบล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้เป็นเรื่องยากในการที่จะดำเนินการแต่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จึงต้องร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในตำบล เช่น เยาวชน ผู้นำกลุ่มต่างๆ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 145,630.00 8 145,630.00
17 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60 ค่าเดินทาง ค่าติดตามการดำเนินงานและติดต่อประสานงาน 0 4,200.00 4,200.00
18 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60 จัดประชุมคณะกรรมการฯจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง 0 11,960.00 11,960.00
27 ก.ย. 60 . จัดหาและมอบอุปกรณ์กีฬาแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 0 31,780.00 31,780.00
6 ต.ค. 60 - 6 ก.ค. 61 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด แก่ผู้นำประชาชนกลุ่มเสี่ยง หรือเยาวชน 0 17,120.00 17,120.00
7 - 8 ต.ค. 60 ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 0 75,080.00 75,080.00
25 - 31 ธ.ค. 60 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 0 2,500.00 2,500.00
29 ธ.ค. 60 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 0 2,990.00 2,990.00
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 13:59 น.