คนสร้างสุข

directions_run

ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดในสถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดในสถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 243,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ องค์กรสถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุเทพหวันโส๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7ตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 243,400.00
รวมงบประมาณ 243,400.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน เดิมชื่อปอเนาะปาแด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 105 หมู่ 7 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2532ดำเนินการเรียนการสอนอยู่เป็นเวลา 7 ปีแล้วได้ปิดการเรียนการสอนลงในปี พ.ศ.2539เนื่องจากผู้บริหาร (โต๊ะครู) ต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และไปประกอบอาชีพโต๊ะแซะเป็นเวลา 5 ปี เปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในปี พ.ศ.2543และจดทะเบียนเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2547 ชื่อว่า “สถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน”จนถึงปัจจุบันทางสถาบันดั้งเดิมได้เปิดการเรียนการสอนทางศาสนาเพียงอย่างเดียวต่อมาสถาบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนสายสามัญโดยร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี ซึ่งใช้เปิดสอนควบคู่กับศาสนา และวิชาชีพมีเนื้อที่ดำเนินการ 5ไร่ ประกอบด้วยอาคารมัสยิด1 หลัง อาคารเรียน (บาลัย) กรุอ่าน 1 หลัง บ้านพักนักเรียน 50 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1หลัง ห้องน้ำ 2 หลัง สนามฟุตบอล 1สนาม สถาบันการศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำหลักการบำบัดด้วยระบบการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ให้หันกลับมาสู่การเลิกยาต่อไป จากฐานข้อมูลการเปิดให้บริการองค์ความรู้ตั้งแต่ปี 2532 ทำให้สถาบันการศึกษาปอเนาะแห่งนี้ถูกร่ำลือชื่อ ในด้านของปอเนาะฟื้นฟูและบำบัดยาเสพติด มาอย่างยาวนาน จากข้อมูลผู้เรียนในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ปกครองที่นำบุตรหลาน มาส่งตัวเพื่อให้สถาบันฯ ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กลับมาเข้มแข็ง จำนวน 200 ราย ซึ่งประกอบด้วยเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ติดยาเสพติด จำนวน 40 คน และกลุ่มผู้เสพสารเสพติดขั้นต้นถึงขั้นรุนแรง จำนวน 160 ราย และจากการที่สถาบันได้ใช้ความรู้ทางด้านศาสนาในการฟื้นฟูและบำบัดพบว่า มีนักเรียนกลุ่มผู้เสพสารเสพติดขั้นรุนแรง จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 80 % ที่หายขาดจากการเสพสารเสพติด ส่วนอีก 20 % ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูต่อไป การเกิดขึ้นของสถาบันการศึกษาปอเนาะแห่งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดให้โทษ ได้รุกเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยสารเสพติดชนิดต่างๆ ประกอบด้วย ยาบ้า ยาไอซ์ ยาม้า กัญชา เฮโรอีน และที่ระบาดในหมู่เยาวชนมากที่สุดคือ พืชกระท่อมสี่คูณร้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาต่างๆ เช่น การลักเล็กขโมยน้อย อาชญากรรม ปัญหาในครอบครัว การไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ จนนำไปสู่การเป็นขยะของสังคม และส่งผลกระทบมากที่สุดคือ ด้อยการศึกษา เพราะผลพวงจากการติดเพื่อนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ การคบหาเพื่อนฝูง ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง จากสภาพปัญหาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อทุกฝ่าย ทางสถาบันการศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน จึงมีความจำเป็นต้องเปิดรับเยาวชนที่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อนำเยาวชนเหล่านั้นมาฟื้นฟูและบำบัดรักษาตามแนวทางที่ศาสนาอิสลามกำหนด เช่น การให้ความรู้เรื่องศาสนาด้วยการศึกษาหลักธรรมต่างๆ การให้ความสำคัญกับการละหมาด การศึกษาภาคบังคับ (กศน)การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การจัดการระบบเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 1,836.00 15 243,400.00
22 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑ 0 1.00 1,925.00
22 ก.ย. 60 ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน 0 2.00 2,050.00
22 ก.ย. 60 จัดทำแผ่นป้ายไวนิล 0 600.00 600.00
23 ก.ย. 60 กิจกรรม ให้ความรู้เรื่องโทษภัยของยาเสพติด 0 51.00 41,150.00
2 ต.ค. 60 ค่าประสานงาน/ค่าเดินทางคณะทำงาน 0 500.00 500.00
13 ต.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒ 0 1.00 1,925.00
30 ต.ค. 60 กิจกรรม จัดอบรมทักษะงานงานก่อสร้าง 0 59.00 62,733.00
31 ต.ค. 60 กิจกรรม จัดอบรมทักษะงานงานก่อสร้าง 0 59.00 62,733.00
1 พ.ย. 60 กิจกรรม จัดอบรมทักษะงานงานก่อสร้าง 0 59.00 62,733.00
10 พ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๓ 0 1.00 1,925.00
1 ธ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๔ 0 1.00 1,925.00
8 ธ.ค. 60 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 0 1.00 1,501.00
8 ธ.ค. 60 ค่าประสานงาน/ค่าเดินทางคณะทำงาน 0 500.00 500.00
8 ธ.ค. 60 ค่าอาหาร จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 0 1.00 1,200.00
15 ก.ค. 61 การอบรบบันทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบ 50 ล้าน) 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 14:00 น.