คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการเยียวยาเชิงลึกแนวพุทธ
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 252,540.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มสตรีพุทธเพื่อสังคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกันตพัฒน์ ทวีผลทรัพย์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6867088890304,101.52026299705place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 252,540.00
รวมงบประมาณ 252,540.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากปี พ.ศ. 2547มีผู้ได้รับผลกระทบเสียชีวิตบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายประมาณ 10,000 คนรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเยียวยาโดยการจัดตั้งหน่วยงานเยียวยาผู้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อ ปี พ.ศ. 2548 ใน 3 จังหวัด และ 4 อำเภอรวมทั้งการจัดกิจกรรมเยียวยาด้านจิตใจด้วย ในส่วนภาคประชาสังคมมีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรด้านการเยียวยาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547เป็นต้นมาจากการจัดประชุมหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมพบว่ามีหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ทำหน้าที่เยียวยาผู้รับผลกระทบกว่า 20 องค์กรโดยสนับสนุนเงินยังชีพฉุกเฉินงบประมาณสนับสนุนด้านอาชีพการเสริมทักษะด้านอาชีพเงินทุนการศึกษาแด่บุตรหลานและการเยี่ยมเยียนดูแลด้านจิตใจแก่ผู้รับผลกระทบทั้งที่อยู่ในหลักเกณฑ์และไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยาของรัฐ กลุ่มสตรีพุทธเพื่อสังคมเป็นกลุ่มสตรีชาวพุทธกลุ่มเล็กๆที่พัฒนาการรวมตัวกันมาจากสตรีใน 3 จังหวัด 4 อำเภอที่ทำงานเพื่อสังคมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540หลังวิกฤติเศรษฐกิจจนถึงปัจจุบันโดยจัดตั้งชื่อ “กลุ่มสตรีพุทธเพื่อสังคม” ขึ้นในปี พ.ศ. 2558มีสมาชิกปัจจุบัน 40 คนเพื่อทำหน้าที่เยียวยาผู้รับผลกระทบชาวพุทธโดยรวมทั้งการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานด้านกระบวนการสร้างสันติภาพการทำงานร่วมกันเครือข่ายผู้หญิง


เครือข่ายประชาสังคมอื่น ๆ เช่นงานอบรมงานรณรงค์ยุติความรุนแรงการจัดทำข้อเสนอเรื่องพื้นที่สาธารณะปลอดภัย เป็นต้น ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีชาวพุทธที่รับผลกระทบเกือบทุกวันทำให้กลุ่มสตรีพุทธเพื่อสังคมทำงานหนักขึ้นในขณะที่ขีดความสามารถมีความจำกัดและพบว่ายังขาดการทำงานเยียวยาเชิงลึกที่จะมีส่วนสำคัญต่อการเยียวยาด้านจิตใจของผู้รับผลกระทบให้เข้มแข็งจากภายในและยังมิได้นำหลักการสำคัญทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการเยียวยาผู้รับผลกระทบจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาขีดความสามารถของคณะทำงานและสมาชิกกลุ่มฯให้สามารถทำงานเยียวยาเชิงลึกแนวพุทธ

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 1,350.00 3 1,350.00
15 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง (675 × 4 ครั้ง) 0 675.00 675.00
15 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 0 675.00 -
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ 0 0.00 0.00
15 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 0 0.00 675.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 14:18 น.