คนสร้างสุข

directions_run

พัฒนาศักยภาพสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 24 กันยายน 2560 - 10 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 361,300.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธิดาวรรณลักษณ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 24 ก.ย. 2560 10 ธ.ค. 2560 361,300.00
รวมงบประมาณ 361,300.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 359.00 1 0.00
24 ก.ย. 60 การบริหารโครงการการประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง 0 13.00 -
1 ต.ค. 60 3..การดำเนินงานตามโครงการ การประชุมสมาชิกกลุ่มเป้่หมาย ครั้งที่ 1 ณ จ.ปตตานี 0 63.00 -
25 พ.ย. 60 ประชุมสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย จ. สงขลา จำนวน 130 คน 0 63.00 -
9 ธ.ค. 60 การประชุมขับเคลื่อนไทยพุทธจังหวัดยะลา 0 63.00 -
9 ธ.ค. 60 - 19 มิ.ย. 54 ประชุมผู้แทนสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน คณะกรรมการ 10 คน 0 84.00 -
12 ธ.ค. 60 ประชุมสามชิกกลุ่มเป้าหมายครั้งที่ 3 0 63.00 -
17 ธ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการครั้งที่ 2 0 10.00 -
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูล ศูนย์คอมพิมพิวเตอร์ ม.อ.ปัตตานี 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 14:19 น.