คนสร้างสุข

directions_run

รักษาความสงบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภาคประชาสังคม

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ รักษาความสงบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภาคประชาสังคม
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 235,540.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ องค์กรชุมชนตลาดเก่า เทศบาลนครยะลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ซุลกีฟลี กอและ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์ทีเกิดความไม่สงบขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ทั่งทางด้านจิตใจและทรัพย์สินและยิ่งแยทีสุดคือ ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรุดตัวเป็นอย่างมาก ตลอดจนสายสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา ก็ไม่เหมือนเดิมเกิดความไม่เข้าใจกัน ทั่งๆทีบรรพบุรุษเราอยู่กันมาอย่างมีความสุขพึงพาอาศัยกันมาตลอดแต่พอมาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นทำให้ทุกๆอย่างๆเปลียนไป ทั่งเจ้าหน้าทีรัฐเองกับประชาชนก็ไม่มีความไว้ใจซึ่งกันและกัน แต่พอโครงการนี้เกิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าทีรัฐและประชาชนได้หันหน้ามาพูดคุยกันอีกครั่งถึงจะไม่มากแต่โอกาศดีๆก็มีปรากฎให้เห็นระหว่างประชาชนต่างศาสนากัน เวลามีการประชุมได้มาเจอกันพูดคุยกันทำให้ลดช่องว่างนี้ไปได้อย่างมาก

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 41,646.00 0 0.00
18 ก.ย. 60 ประชุมคณะทำงานประจำเดือนกันยายน 4 ครั้ง/เดือน 0 2,000.00 -
25 ก.ย. 60 จัดอบรมเรื่องการบริหารจัดการ 0 32,000.00 -
25 ก.ย. 60 พิธีเปิดโครงการ 0 7,500.00 -
15 ต.ค. 60 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการทำงาน 0 116.00 -
15 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงานประจำเดือนตุลาคม 4 ครั่ง/เดือน 0 10.00 -
15 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงานประจำเดือนพฤศจิกายน 4 ครั่ง/เดือน 0 10.00 -
15 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงานประจำเดือนธันวาคม 4 ครั่ง/เดือน 0 10.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 14:53 น.