directions_run

รักษาความสงบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภาคประชาสังคม

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ รักษาความสงบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภาคประชาสังคม
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ ชุมชนสาม
วันที่อนุมัติ 23 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 23 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 235,540.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ รักษาความสงบความปลอดภัยชีวืตเเละทรัพย์สิน
ผู้รับผิดชอบโครงการ มูหัมหมัดอาลี อัคบาร์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.5428571975953,101.29150933122place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 23 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2545 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (235,540.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์ที่เกิดความไม่สงบขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ทั้งด้านจิตใจและทรัพย์สินและยิ่งแย่ที่สุดคือ ทำให้เศรษฐกิจของชายแดนใต้ทรรุดตัวเป็นอย่างมาก ตลอดจนสาย สัมพันธ์เชื้อชาติ ศาสนา ก็ไม่กหมือนเดิมเกิดความไม่เข้าใจกัน ทั้งๆที่บรรพบุรุษเราอยู่กันมาอย่างมีความสุขพึ่งพาอาศััยกันมาตลอดแต่พอมาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น ทำให้ทุกๆอย่างเปลี่ยนไป ทั้งเจ้าหน้าที่ รัฐเองกับประชาชน ก็ไม่มีความไว้ใจซึ่งกันและกัน แต่พอโครงการนี้เกกิดขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนได้หหันหน้ามาพูดคุยกันอีกครั้งถึงจะไม่มากแต่โอกาศดีๆก็มีปรากฎให้เห็น ระหว่าง ประชาชนต่าง ศาสนากันเวลามีีการปประชุม ได้มาเจอกันพูดคุยกันทำให้ปิดชอ่งว่างนี้ไปได้อย่างมาก

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 250,000.00 1 0.00
15 ก.ค. 61 อบรมบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมที่ได้งบประมาณสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการเเก้ไขปัญหาเเละพัฒนา จชต.ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2560(งบ50ล้าน) 0 250,000.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 14:53 น.