คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ปลูกต้นกล้ามนุษยธรรม รุ่นที่ 3/2560
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 15 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 187,550.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สภาเครือข่ายเยาวชนเพื่อมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายซูเฟียน ลามอซีเต๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หอประชุมตลาดซอฮาบะฮฺ ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.4573944103368,101.34948179126place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 23 ก.ย. 2560 15 ธ.ค. 2560 187,550.00
รวมงบประมาณ 187,550.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ภารกิจเพื่อมนุษยชาติ นับเป็นภารกิจที่อยู่ภายใต้สามัญสำนึกและความรับผิดชอบสูงสุดของความเป็นมนุษย์ทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นที่ทราบกันดีว่า “เยาวชน” เป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาการในสังคมทุกภาคส่วน และเป็นตัวชี้วัดสำคัญต่อพลวัตรในสังคม ด้วยเหตุนี้ทางกรรมาธิการในประเทศ สภาเครือข่ายเยาวชนเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าวที่ต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม โดยเฉพาะการขับเคลื่อนภารกิจด้านมนุษยธรรม ที่ต้องอาศัยกำลังสำคัญในสังคมอย่างเยาวชนเป็นสำคัญด้วยการเพิ่มพูนศักยภาพและทักษะการทำงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์หนึ่งในการขับเคลื่อนโดยครอบคลุมความด้านมนุษยธรรมอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดตั้ง “สภาเยาวชนเพื่อมนุษยธรรม” ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่และกลไกหลักที่จะผสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในทุกภาคส่วนในสังคมและสานต่อภารกิจอย่างยั่งยืนสืบไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 183,474.00 11 187,550.00
30 ก.ย. 60 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 0 3,000.00 900.00
13 ต.ค. 60 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 0 1,500.00 900.00
31 ต.ค. 60 อบรมเรื่องการบริหารจัดการ 0 3,300.00 2,600.00
1 - 5 พ.ย. 60 อบรมการใช้เครื่องมือในการทำงาน 0 170,000.00 2,400.00
1 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60 ดำเนินกิจกรรมโครงการ 0 171.00 171,350.00
10 พ.ย. 60 ประชุมสรุปงานและติดตามประเมินผลโครงการ 0 3,300.00 3,300.00
15 พ.ย. 60 โครงการแนะแนวเรื่องมนุษยธรรมสู่สาธารณชน 0 3.00 3,900.00
23 พ.ย. 60 - 23 ก.ค. 61 ประชุมติดตามงาน 0 900.00 900.00
5 ธ.ค. 60 จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน 0 1,300.00 1,300.00
15 ธ.ค. 60 - 15 ก.ค. 61 ส่งงานให้กับ ศอ.บต 0 0.00 0.00
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2560 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 14:56 น.