คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ Deep South Children Voice for Peace เสียงเด็กชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมศิษย์เก่าสภานักนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอับดุลรอมาน อาเยาะแซ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 250,000.00
รวมงบประมาณ 250,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากการรวมตัวของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในแต่ละจังหวัด โดยดำเนินการจัดตั้งสภานักเรียนระดับโรงเรียน และดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส เมื่อมีคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในระดับจังหวัดแล้ว จึงดำเนินการจัดให้มีค่ายพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนฯในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนฯ ฝ่ายชายและคณะกรรมการสภานักเรียนฯ จำนวน 11 คน และประธานสภานักเรียนฯ ฝ่ายหญิงและคณะกรรมการสภานักเรียนฯ 11 คน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการทำงานภายใต้พันธกิจหลักของสภานักเรียนฯ ดังนี้ วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล เสริมสร้างศักยภาพผู้นำสภานักเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และเป็นกระบอกเสียงของเยาวชนนำไปสู่การพัฒนาสันติสุขอย่างยั่งยืน
พันธกิจ 1. พัฒนาศักยภาพผู้นำสภานักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมสันติสุข 3. เป็นกระบอกเสียงเพื่อการปกป้อง คุ้มครองเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ การขับเคลื่อนภายใต้การดำเนินงานของสภานักเรียนฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อจบปีการศึกษา คณะกรรมการที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จึงรวมตัวกันในนามชมรมศิษย์เก่าสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมในระดับมหาลัยและสนับสนุนการดำเนินงานของ Deep South Students Council : DSC สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้มีศักยภาพที่สูงมาก แต่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาที่สอดคล้อง ตรงตามความต้องการของเด็กและเยาวชน คณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนต้องการการพัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล พร้อมกับเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องต่อสังคม ต่อสื่อสาธารณะ ในหลายปีที่ผ่านมา ภาพของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาฯ มักจะถูกมองในภาพเชิงลบ แต่พวกเราพยายามที่จะสื่อสาร ทำกิจกรรม และเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้นำเสนอความจริงของศักยภาพและคุณภาพของแกนนำเด็กเยาวชนในบริบทชายแดนใต้ หลายครั้งภาพมุมบวกไม่ค่อยได้สื่อสารออกไปข้างนอก การตีตรา และการตัดสิน จึงยังคงมีเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการทำงานอย่างหนักมาต่อเนื่องทุกอย่างกำลังดีขึ้น ชมรมศิษย์เก่าสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งหมายถึงพวกเราเอง และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็กและเยาวชน โรงเรียน ชุมชน ผู้ใหญ่ จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันพัฒนาตนเองให้เข้มแข็ง พร้อมสู่การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมบ้านของเรา ให้มีการสื่อสารความจริงที่ถูกต้องออกไปให้สาธารณะได้รับรู้ เพราะเด็กคือหนึ่งในกระบวนการสร้างติภาพ เราอยากเป็นตัวจริงของการขับเคลื่อน ไม่เพียงเป็นแค่กลุ่มเป้าหมายของผู้ใหญ่ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 250.00 3 252,700.00
15 ก.ค. 61 Children Voice For Peace Camp 0 150.00 152,700.00
15 ก.ค. 61 มหกรรมเสียงเด็กชายแดนใต้ 0 100.00 100,000.00
15 ก.ค. 61 อบรมบันทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชานสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 15:06 น.