คนสร้างสุข

directions_run

ชุมชนต้นแบบคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พลัง บวร.

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนต้นแบบคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พลัง บวร.
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 235,755.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สภาวัฒนธรรมตำบลท่าธง
ผู้รับผิดชอบโครงการ สภาวัฒนธรรมตำบลท่าธง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ม. 4,5,1 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 235,755.00
รวมงบประมาณ 235,755.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมโดยใช้พลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน ) สู่สังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ใน ๔ ยุทธศาสตร์ของชาติ ๒๐ ปีของรัฐบาล กล่าวคือในกรอบยุทธศาสตร์ของชาติ ๒๐ปี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้คนไทยมีความสุข สำหรับสภาวัฒนธรรมตำบลท่าธง ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมเข้มแข็งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน โยเน้นสร้างคนดี สังคมดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างชุมชนคุณธรรมตามนโยบายของรัฐบาลในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โครงการต้นแบบชุมชนคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จึงเป็นพลังสำคัญในชุมชนที่สามารถนำมาเป็นกลไกในการพัฒนา และสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนโดยสังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมยุคโลกาภิวัตน์เกิดการพัฒนาขึ้นทุกๆด้าน แต่คนในสังคมกลับห่างเหินศาสนาจึงทำให้คนในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรม นำมาซึ่งความแตกแยกแตกสามัคคีอย่างมาก การนำโครงการชุมชนคุณธรรมมาเป็นกลไกขัดเกลาจิตใจของคนในชุมชน ให้เกิดความรักความสามัคคีนั้นจึงเป็นวิธีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ในอดีตและควรจะน้อมนำมาใช้ในปัจจุบัน สภาวัฒนธรรมตำบลท่าธงได้เล็งเห็นความสำคัญของสังคมปัจจุบันจึงจัดทำโรงการต้นแบบชุมชนคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อสร้างผู้นำต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาสถานที่ศึกษาเรียนรู้แก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป และเพื่อให้ชุมชนมีคุณธรรมเกิดความรักความสามัคคี เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 8,891.00 7 235,755.00
30 ก.ย. 60 - 25 ธ.ค. 60 ค่าเดินทางและค่าติดต่อประสานงาน 0 3.00 3,000.00
30 ก.ย. 60 - 25 ธ.ค. 60 ค่าอุปกรณ์สำนักงาน 0 680.00 680.00
10 ต.ค. 60 - 20 ธ.ค. 60 กิจกรรมที่1 กิจกรรมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและสรุปกิจกรรม 4ครั้ง 0 8,200.00 8,200.00
5 - 10 พ.ย. 60 กิจกรรมที่2.กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการตามพระราชประสงค์หุบกพง จังหวัดเพชรบุรี เข้ากลาบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 0 0.00 121,500.00
6 - 12 ธ.ค. 60 กิจกรรมที่ 3.กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการชุมชนตันแบบการจัดการขยะรีไซเคิลของจังหวัดสตูล ศึกษาดูงานนิทัศการพระเมรุมาศ สนามหลวง 0 0.00 93,500.00
25 ธ.ค. 60 สรุปการรายงานผลดำเนินงานเอกสารเป็นรูปเล่ม(รายงานงวดที่ 1/รายงานงวดที่ 2 ปิดโครงการ) 0 2.00 2,125.00
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน 0 6.00 6,750.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 15:06 น.