คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 7 ตุลาคม 2560 - 8 ตุลาคม 2560
งบประมาณ 245,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เครือข่ายพระธรรมทูตอาสาประจำอำเภอบันนังสตา
ผู้รับผิดชอบโครงการ พระครูพิศาลประชาทร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 4 ก.ย. 2560 8 ก.ย. 2560 45,000.00
2 18 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 100,000.00
3 25 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560 100,000.00
รวมงบประมาณ 245,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ  ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตร่วมกันภายใต้ความหลากหลายโดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี      ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นในคนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และสืบสาน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เล็งเห็นคุณค่าของความหลากหลายของศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรมได้มี    การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายกันในพื้นที่ ไม่ได้รับการส่งเสริม สืบสาน พัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจ ทำให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมองค์ความรู้ใน  แต่ละท้องถิ่น มีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ถ่ายทอดออกมาผ่านการแสดง และการละเล่นต่างๆ เช่น มโนราห์ หนังตะลุง ลิเกฮูลู รำกลองยาว และรำถวายพระพรในโอกาสต่างๆ กิจกรรมดังกล่าวเหล่านี้นอกจากจะสร้างความบันเทิงและยังสามารถสร้างความรัก ความสามัคคี          เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความสันติสุขพื้นที่อย่างสมาฉันท์ ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในพื้นที่ จากการที่พระภิกษุ-สามเณร และพุทธศาสนิกชน สามารถปฏิบัติศาสนกิจ อย่างสม่ำเสมอและปลอดภัย เครือข่ายพระธรรมทูตอาสาประจำอำเภอบันนังสตา เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงจัดโครงการส่งเสริมศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่นภาคใต้ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ รักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อให้ชุมชนแข็งแรง มีรากแก้ว ไม่ถูกกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยปราศจากดุลยภาพทางปัญญา ทั้งยังสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงและการละเล่นต่างๆ คือ การแสดงมโนราห์ หนังตะลุง ลิเกฮูลู การรำกลองยาว และการรำถวายพระพร ในการนี้ ทางเครือข่ายฯ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ และตอบสนองพันธกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา    ในการทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ตลอดไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 287.00 2 324,500.00
7 ต.ค. 60 การแสดงศิลปะท้องถิ่นพื้นบ้าน 0 79.00 79,500.00
8 ต.ค. 60 ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ 0 208.00 245,000.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 15:23 น.