คนสร้างสุข

directions_run

พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 19 กันยายน 2560 - 16 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 239,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลนครยะลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศุภรา ศรีปริวาทิน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 239,900.00
รวมงบประมาณ 239,900.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เทศบาลนครยะลามีพื้นที่ 19.4 ตารางกิโลเมตร ประชากร 61,213 คน จำนวนบ้าน 25,992 หลัง 24,230 ครัวเรือน แบ่งพื้นที่ออกเป็นชุมชนจำนวน 40 ชุมชน จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาทำให้ประชากรในพื้นที่มีรายได้ที่น้อยลง มีการหมุนเวียนของเงินในระบบที่ฝืดเคืองส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆเป็นวงกว้างเนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลนครยะลาในฐานะตัวแทนชุมชนและประชาชน ร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน พิจารณาแล้วเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จะส่งผลเชิงบวกต่อชุมชน สังคมและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรวม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลาขึ้น เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจ สร้างกิจกรรมที่เป็นส่งผล กระทบต่อบุคคล ครอบครัวโดยตรง เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงในแต่ละชุมชน ส่งเสริมความร่วมมือ ความรัก ความสามัคคีและการแบ่งปันโดยมิได้แสวงหากำไร

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 1,552.00 5 55,100.00
19 ก.ย. 60 - 19 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 0 1,500.00 1,500.00
20 ก.ย. 60 จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 0 6.00 6,600.00
22 ก.ย. 60 - 22 ต.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน 0 1.00 1,500.00
25 ก.ย. 60 เตรียมการอบรม 0 44.00 44,000.00
25 ก.ย. 60 ประชุมคณะทำงาน 0 1.00 1,500.00
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสัมคมฯ 0 0.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 15:24 น.