คนสร้างสุข

directions_run

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีมายา หน้าถ้ำ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีมายา หน้าถ้ำ
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 110,820.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมกลุ่มสีมายา หน้าถ้ำ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเนาวรัตน์น้อยพงษ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 13 ต.ค. 2560 26,600.00
2 14 ต.ค. 2560 1 พ.ย. 2560 56,320.00
3 2 พ.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 27,900.00
รวมงบประมาณ 110,820.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

1.สร้างกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรึกษาหารือในระดับชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน 2.สร้างอาชีพในชุมชน โดยดึงศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่มาเพิ่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อประชาชนมีรายได้ 3.ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 124.60 4 110,820.00
17 ก.ย. 60 ประชุมคณะทำงาน 0 2.60 2,600.00
10 - 11 ต.ค. 60 อบรมแกนนำหมู่บ้าน 0 24.00 24,000.00
30 ต.ค. 60 อบรมเชิงปฏบัติการกลุ่มชาวบ้านในชุมชน - 0 56.00 56,320.00
22 พ.ย. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนตำบลหน้าถ้ำ 0 42.00 27,900.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 15:24 น.