คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การจัดการขยะโดยชุมชน
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 254,515.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สภาองค์กรชุมชนตำบลสะกอม
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมณ๊ หลำโส๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 4 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 254,515.00
รวมงบประมาณ 254,515.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลสะกอม มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นการบริโภคในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะจากครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย จะเห็นได้จากขยะมูลฝอยตามหมู่บ้านทั้ง ๙ หมู่บ้าน มีอัตราเพิ่มขึ้นซึ่งขยะเหล่านั้นเป็นขยะที่ย่อยสลายได้อยาก เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งขยะเหล่านี้ก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่าง ๆ ตลอดจนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชน
จากเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทำให้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะยากที่จะควบคุมได้เว้นแต่ประชาชนในหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้บริโภค และผู้ขายจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้หีบห่อบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก เป็นหีบห่อบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่นใบตอง กระดาษ ที่สามารถย่อสลายได้ง่าย ซึ่งเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงได้จัดทำโครงการการจัดการขยะโดยขุมขน ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนลุกขึ้นมาแก้ปัญหาและบริหารจัดการด้วยตนเอง

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 232.00 1 0.00
14 ก.ย. 60 - 14 ม.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 8 ครั้ง 0 26.00 -
14 ก.ค. 61 - 14 ก.ย. 60 อบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน จำนวน 9 ครั้ง 0 171.00 -
14 ก.ค. 61 จัดตั้งกองทุนขยะ 0 0.00 -
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูลโตรงการการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0 0.00 0.00
14 ก.ค. 61 ประกวดครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะ 0 18.00 -
14 ก.ค. 61 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 0 3.00 -
14 ก.ค. 61 ค่าใช้จ่าย คณะทำงาน ทั้งโครงการ ค่าเดินทาง/ค่าประสานงาน 0 7.00 -
14 ก.ค. 61 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการและนำเสนอสู่สาธารณชน 0 7.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 15:26 น.