คนสร้างสุข

directions_run

พัฒนาศักยภาพนักข่าวภาคพลเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพนักข่าวภาคพลเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มธนาคารใจอาสา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมูหัมมัด เจ๊ะแม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.54752224806,101.2856007576place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 250,000.00
รวมงบประมาณ 250,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ ยังขาดทักษะในการสื่อสารต่อสาธารณะในวงกว้าง ไม่สามารถสื่อสารถึงปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และบอกกล่าวถึงความต้องการของคนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดและขาดทักษะในการเข้าไปใช้พื้นที่สื่อ เพื่อสื่อสารเรื่องราวและข้อมูลของตัวเองต่อสังคม

เราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องมีการพัฒนาทักษะในการสื่อสารให้กับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เป็นผู้สื่อข่าว ที่มีความสามารถสื่อสารเรื่องราวในพื้นที่ต่อบุคคลภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการสื่อสารของภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างพื้นฐานให้การเมืองภาคพลเมืองมีความเข้มแข็ง เกิดความเข้าใจระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคมมากขึ้น

ประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่กระบวนการสื่อสารที่เข้มแข็งของเยาวชนคนรุ่นใหม่ จะเป็นตัวคัดคานกับสื่อที่ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและกลุ่มทุนอย่างเป็นด้านหลัก เปิดให้ประชาชนมีโอกาสได้นำเสนอความต้องการของกลุ่มคนและชุมชนต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของภาคพลเมืองได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การใช้สื่อวีดีโอ และเครื่องมือสื่อสารทำรูปแบบ ได้ทำหน้าที่เสริมสร้างมาตรฐานการดำเนินชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้แก่พลเมือง และความไพบูลย์ของสังคม ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่มีกลไกที่กลุ่มเยาวชนมีกลไกในการสื่อสาร ในการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด

ทางธนาคารใจอาสาได้จัดรูปแบบเพื่อจะสนองหลักการดังกล่าวเพื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารของเยาวชน และประชาชน โดยเน้นให้เยาวชนและประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นผู้ผลิตสื่อ ประเภทสื่อวีดีโอและอื่น ๆหรือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้และเข้าใจบทบาทของประชาชน ชุมชน หรือองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อสร้างความเข้าใจแก่สังคมวงกว้างผ่านการผลิตสื่อโทรทัศน์ประเภทข่าวและสารคดีและสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 88,326.00 3 0.00
24 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการทำงาน ครั้งที่ 1 0 4.00 0.00
11 ต.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการทำงาน ครั้งที่ 2 0 4.00 -
21 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจุดประกายฝันพลังพลเมืองสื่อสร้างสังคม 0 38.00 0.00
11 - 12 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมหลักการใช้ภาษาและเครื่องมือในการใช้สื่อ 0 80.00 -
17 พ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการทำงาน ครั้งที่ 3 0 4,000.00 -
18 - 19 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมการผลิตผลงาน บทความและสื่อวีดีโอ 0 80,200.00 -
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จตช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 0.00 0.00
14 ก.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการทำงาน ครั้งที่ 4 0 4,000.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 15:40 น.