คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธุ์ สันติภาพ
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สมาคมฟ้าใสส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนชายแดนใต้
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว มาเรียม ขัยสันทนะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดยะลา ตำบลยุโปตำบล หน้าถ้ำ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (250,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในจังหวัดใช้แดนภาคใต้ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนในพื้นที่ทุกระดับทั้งในส่วนประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะ ความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่เกิดรอยแยกทั้งคน ไทยพุทธและคนมุสลิมเนื่องจากการปฏิบัติ การของฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบมุ่งเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์ทวีความหวาดกลัวระหว่างกันในสังคมมากขึ้น ส่งผมให้ สัมพันธภาพระหว่างบุคคลสั่นคลอน การที่จะร่วมคิดหรือทำกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมลดน้อยลงไปด้วยปริยาย ต่างคนต่างอยู่ มากขึ้นชีวิตที่เคยเป็นปกติสุขได้ถูกความหวาดระแวงเข้ามาครอบงำ ฉะนั้นการคิดทอนกระบวนการผลิตซึ่งทางความคิด (cultural Reproduction) ที่ส่งต่อมาอย่างยาวนาน สร้างความรับรู้ยังไม่รอบด้านและกลายเป็นวิธีคิดที่ฝังรากลึก จนเป็นวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดผ่านบรรยากาศของการผลิตซ้ำทางความคิด ผนวกรวมกับความรุนแรงต่อเนื่องและบานปลาย ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของดร.สุรชาติ บำรุงสุข และขณะที่ทำงานของที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง จุลสารความมั่นคงศึกษาฉบับที่ 10 (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ได้กล่าวว่าลักษณะพิเศษทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาชนในท้องถิ่นมีอิทธิพลอย่างสำคัญต่อความรู้สึกนึกคิดและความเชื่อในชีวิตประจำวันของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ ลักษณะเช่นนี้แม้จะมีการกล่าวถึงเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อันนำมาซึ่งพื้นฐานทางสังคมและภาวะทางจิตวิทยาที่แตกต่างไปจากพื้นที่อื่นๆจึงทำให้ปัญหาความไม่เข้าใจความหวาดระแวงที่สะสม มานาน ดังนั้นสมาคมฟ้าใสส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนใช้แดนใต้ จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาความคิดของเยาวชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่ที่มีการผลิตซ้ำทางความคิดอคติ เชิงชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมหรือแม้กระทั่งเครือข่ายเยาวชนเองซึ่งเกิดการรวมกลุ่มกันของเครือข่าย ทั้งไทยพุทธและมุสลิมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสังคมพหุวัฒนธรรมและสันติในจังหวัดใช้แดนภาคใต้เพื่อขับเคลื่อนและ สานต่องานเยาวชนเช่นการพัฒนาความคิดของเยาวชนในพื้นที่เพื่อลดอุณหภูมิความรุนแรงทางความคิดในพื้นที่จำเป็นต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีให้กับเยาวชน เยาวชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงและความขัดแย้งในพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพิทักษ์สิทธิมนุษย์เสียชนของเยาวชน อีกทั่ง ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตอยู่บ่อยครั้งดังนั้นเยาวชนจึงเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและการขับเคลื่อนนำหลักสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติใช้กับตนเอง และชาวบ้านในชุมชนได้ สมาคมฟ้าใสส่งเสริมสุขภาพวะเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ ได้เห็นความสำคัญในการที่จะทำงานกับเยาวชนผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ที่มีความรุนแรงและความขัดแย้งดังกล่าว ด้วยการ เสริมสร้างความรู้ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนให้ผู้นำเยาวชนในพื้นที่มีบทบาทในการมีส่วนร่วมที่จะพิทักษ์สิทธิเพื่อก่อให้เกิดการเคารพสิทธิของตนเองและชาวบ้านในพื้นที่บนหลักสิทธิมนุษย์เสียชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปิดพื้นที่สาธารณะเยาวชนแลกเปลี่ยนแนวคิดในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พื้นที่ การนำเสนอสื่อสารด้วยภาพสันติภาพ การนำเสนอด้วยเสียงเพลงสันติภาพ

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 2 6,110.00
15 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 1 1.การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผน การดำเนินงานโครงการจะจัดเดือนละ 1 ครั้งเพื่อวางแผนการทำงานและสรุปผลหลังจากจัดกิจกรรมโดยหัวหน้าองค์กรและคณะทำงานโครงการจำนวน 10 คน ณ.สำนักงานสมาคมฟ้าใสส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ 0 0.00 -
15 ก.ค. 61 กิจกรรมที่การประชุมเตรียมวางแผนการจัดการเวทีรับฟังความคิดเห็นและเยาวชนขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ความขัดแย้ง 0 0.00 6,110.00
15 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 3 เวทีรับฟังความคิดเห็นเด็กและเยาวชนขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ความขัดแย้ง 0 0.00 -
15 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนระดับพื้นที่ ตำบลยุโปและตำบลหน้าถ้ำ 0 0.00 -
15 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 5. การฝึกเขียน เรื่องเล่า “ กำปงกีตอ ” 0 0.00 -
15 ก.ค. 61 กิจกรรมวันสิทธิเด็ก 0 0.00 -
15 ก.ค. 61 กิจกรรม ที่ 6 ประชุมคณะทำงานติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค์ 0 0.00 -
15 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 7 ประชุมปิดโครงการ/ สรุปรูปเล่ม 0 0.00 -
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจชต. 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 15:56 น.