คนสร้างสุข

directions_run

เสริมสร้างความเข้าใจและแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีของชุมชน ไทยพุทธในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เสริมสร้างความเข้าใจและแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีของชุมชน ไทยพุทธในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 1 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ รวมไทย
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพงษ์ศักดิ์พรหมสัง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 5.5259718146109,101.11920501729place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

  1. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้สภาพสังคมระหว่างชุมชนไทยพุทธและชุมชนมุสลิมเกิดความแตกแยกที่นับวันจะทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นทุกขณะส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและพหุวัฒนธรรมและอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนวิกฤตการณ์ด้วยการร่วมสร้างสรรค์สังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นสังคมแห่งความสมานฉันท์ด้วยการเสริมสร้างแนวความคิดในการเคารพซึ่งความแตกต่างทางความคิดความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรมเชื้อชาติศาสนาร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข็งที่มีความพร้อมและศักยภาพในการจัดการกับปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองได้ ด้วยเหตุการณ์ 13ปีที่ผ่านมาทำให้ไทยพุทธเริ่มมีความพยายามลุกขึ้นมาจับอาวุธสู้เนื่องจากชาวไทยพุทธคิดว่าไม่สามารถพึ่งพาภาครัฐได้ จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อหยุดยั้งกระบวนการดังกล่าวที่อาจจะลุกลามไปสู่สงครามระหว่างศาสนาหรือสงครามกลางเมืองได้
stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 1 0.00
29 ก.ย. 44 - 1 ส.ค. 03 ประชุมวางแผนคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 0 0.00 -
14 ก.ค. 61 อบรมบันทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมใการแก้ใขปัญหาและพัฒนา จชต. 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 15:57 น.