คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บัณฑิตจิตอาสา นักพัฒนาสันติสุข
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 450,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรศักดิ์ บินมูซอ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.2643773732138,101.36772296645place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 450,000.00
รวมงบประมาณ 450,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายภาครัฐซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ และยุทธศาสตร์การการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรซึ่งมีความสำคัญในปัญหาความมั่นคงของประเทศในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และเสริมสร้างการพัฒนาในพื้นที่๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอาศัยหลักการพัฒนาการบริหารด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชน ในการร่วมสร้างสันติสุข และส่งเสริมความเข้มแข็งของอำนาจรัฐให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนา และบูรณาการการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐยกระดับและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความสันติสุขอย่างยืน บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่หมู่บ้านทั้ง๕จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอเทพานาทวีจะนะและสะบ้าย้อย) ได้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างสันติภาพในพื้นที่หมู่บ้านเนื่องจากปัจจุบันมีการสร้างกระแสข่าวลือโดยผู้ไม่หวังดีเพื่อสร้างความแตกแยกในสังคม ทั้งวิธีปากต่อปากและสื่อสังคมออนไลน์บัณฑิตอาสาฯ เล็งเห็นวิธีการแก้ไขปัญหานี้โดยการพัฒนาบัณฑิตอาสาฯ ให้เป็นนักสันติวิธีประจำหมู่บ้าน เพื่อสร้างแกนนำในการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชนให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 448.00 7 450,000.00
1 ก.ย. 60 - 1 ธ.ค. 60 ค่าตอบแทนคณะทำงาน 0 60.00 60,000.00
27 ก.ย. 60 - 9 พ.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน เดือนละ 1 ครั้ง 0 33.00 33,400.00
15 ต.ค. 60 จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน 0 7.00 7,190.00
7 - 10 พ.ย. 60 อบรมหลักสูตรนักพัฒนาสันติสุข 0 220.00 220,360.00
12 - 20 ธ.ค. 60 ภาคปฏิบัติ จัดกิจกรรมสานเสวนาในพื้นที่เป้าหมาย 0 122.00 122,550.00
23 - 29 ธ.ค. 60 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 0 6.00 6,500.00
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการ 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 16:56 น.