คนสร้างสุข

directions_run

Develop Product Desing การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจ.ยะลา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ Develop Product Desing การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจ.ยะลา
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 29 กันยายน 2560 - 20 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 200,033.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ YALA ICON
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเอกรัตน์ สุวรรณรัตน์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 29 ก.ย. 2560 20 ธ.ค. 2560 200,033.00
รวมงบประมาณ 200,033.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

YALA ICON เกิดขึ้นจากกลุ่มนักออกแบบสมัยใหม่เชิงอนุรักษ์ ที่มีมุมมองสำนึกรักบ้านเกิดและการที่อยากช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านหัตถกรรม โดยทางกลุ่มมีปณิธานอันแน่วแน่และเชื่อมั่นว่าการพัฒนา อย่างยั่งยืนนั้นต้องเกิดจาก ปัจจัยทางเศรษฐกิจความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึง ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เมื่อทางกลุ่มเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาของภาคประชาคม ที่สอดคล้องกับแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นรูปธรรมสามารถขับเคลื่อนชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำ YALA ICON ได้จับมือกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านหัตถกรรม เพื่อดำเนินการตามนโยบายของทางภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ภาคประชาสังคมไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น เพื่อเป็นการตรวจสอบความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ จึงจำเป็นต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อนำไปสู่การจัดโครงการรวมทั้งการวางแผนโครงการครั้งต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 398.00 1 0.00
29 ก.ย. 60 - 9 ต.ค. 60 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่ม YALA ICON 0 3.00 -
15 - 17 พ.ย. 60 ฝึกอบรมวิธีการมัดย้อมผ้าสไตล์ Shibori จากสีดินธรรมชาติ โดย อาจารย์ Patricia Cheesman 0 117.00 -
20 - 21 พ.ย. 60 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และกระบวนการออกแบบและดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผ้าสีมายากับกลุ่มดีไซน์เนอร์ 0 21.00 -
29 - 30 พ.ย. 60 อบรมให้ความรู้ ในหัวข้อการพัฒนาลายและการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งออกสู่ตลาด โดยกลุ่ม YALA ICON 0 31.00 -
20 ธ.ค. 60 สรุปผลการดำเนินการ พร้อมผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ต้นแบบของจังหวัดยะลา 0 26.00 -
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้กมูลโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2560 0 200.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 16:56 น.