คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีลอยกระทง
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 พฤศจิกายน 2560 -
งบประมาณ 138,020.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กองทุนหมู่บ้าน บ้านท่าไทร ม.7 ต.ลำไพล อ.เทพาจ.สงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอุดม ศิวรักษ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านท่าไทร ม.7 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 138,020.00
รวมงบประมาณ 138,020.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เทศกาลประเพณีลอยกระทงจะมีการจัดงานกันหลายๆหมู่บ้าน ทำให้เยาวชนภายในหมู่บ้านมักออกจากหมู่บ้านไปเทียวในยามค่ำคืนทำให้กิดอุบัติเหตุมากมายทางคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท่าไทรจึงจัดการประชุมเพื่อหาทางแก้ไขที่จะทำอย่างไรให้เยาวชนได้มีกิจกรรมภายในหมู่บ้านและส่งเสริมวัฒธรรมอันดีงามของไทยไว้ให้ลูกหลานต่อไป จึงริเริ่มจัดงานแข่งขันกีฬาและงานประเพณีลอยกระทงไปด้วยกัน แต่การจัดงานที่ผ่านมาทางกองทุนไม่มีงบประมาเพียงพอในการดำเนินโครงการจึงได้ทำโครงการเสนอต่อ ศอ.บต.เพื่อนำไปจักกิจกรรมสืบสานประเพณีต่อไป่

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 138,000.00 3 276,040.00
10 - 25 ต.ค. 60 การแข่งขันกีฬาประเพณีเดือนสิบ 0 80,000.00 80,000.00
25 พ.ย. 60 การแข่งเรือและประเพณีลอยกระทง 0 58,000.00 58,020.00
15 ก.ค. 61 อบรมบันทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญาหาและพัฒนา จชต. 0 0.00 138,020.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 17:09 น.