คน(ใต้)สร้างสุข happy network

"หนูจะเป็นเด็กดี" กีรออาตีประจำมัสยิดนูรุดดีนบ้านล่องควน

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม "หนูจะเป็นเด็กดี" กีรออาตีประจำมัสยิดนูรุดดีนบ้านล่องควน
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มัสยิดนูรุดดีน
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 29 กันยายน 2561 - 14 มกราคม 2561
งบประมาณ 78,950.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย นูรซาบรี สมาเฮาะ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเยาวชน หนูจะเป็นเด็กดี มัสยิดนูรุดดีน ม.๖ ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6077148849744,100.8910768
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (78,950.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ทุกวันนี้ความรุนแรงยังคงมีอยู่และไม่มีทีท่าว่าจะเบาบางซักที ในพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอชายแดนใต้ จากกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีและกลุ่มผู้มีอิทธิพลรวมทั้ง กลุ่มวัยรุ่นอันธพาล อีกทั้งปัจจุบัน สื่อสามารถเข้าถึวได้ง่ายทุกเพศทุกวัย เยาวชนซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงในการถูกชักจูงได้

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

-เพื่อสร้างเยาวชนคนดี -เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ กับผู้นำชุมชนและหน่วยงานรัฐ -เพื่อสร้างความรักใคร่ระหว่างเยาวชนด้วยกันเอง

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ต.ค. 59 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนกีรออาตี 15 0.00 1,125.00
30 ก.ย. 60 ประชุมคณะทำงาน 12 1,125.00 1,125.00
3 ต.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน 12 1,125.00 1,125.00
5 ต.ค. 60 บรรยายหน้าที่พลเมือง 100 0.00 1,125.00
7 ต.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน 12 1,125.00 1,125.00
12 ธ.ค. 60 กิจกรรมเวที 100 0.00 1,125.00
1 - 10 ม.ค. 61 เด็กๆกีรออาตีเดินขบวนในหมู่บ้านพบปะผู้ปกครองเพื่ออ่านอัลกุรอาน /บ้านล่องควน/ต้นปีก/หมู่1ต.ทุ่งพอ 100 0.00 1,125.00
รวม 351 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 17:10 น.