คนสร้างสุข

directions_run

สัมมนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อก้าวทันสู่การพัฒนายุค 4.0

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สัมมนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อก้าวทันสู่การพัฒนายุค 4.0
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายดุลยรัตน์บูยุูโส๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 44 หมู่ที่ 3 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6774966275521,100.66943891533place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 250,000.00
รวมงบประมาณ 250,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล จากผลการประเมินการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า ระบบการศึกษาของไทยประสบปัญหาหลายประการ รวมถึงการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาสำคัญคือ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนทางชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลา ได้ทำการรวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาในพื้นที่ พบว่า สาเหตุหลักเกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยังเน้นระบบท่องจำมากกว่าการให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ และแสดงออกในทางวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษาในศตวรรษที่๒๑ รัฐบาลมีนโนบายที่จะปฏิรูประบบการศึกษา ยุค ๔.๐ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าวของทางรัฐบาล ชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลา จึงจัดทำโครงการจัดสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษายกระดับการศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดสงขลาให้ทันสมัยมากขึ้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน และพัฒนาต้นแบบในการปฏิรูประบบการจัดการศึกษาให้กับพื้นที่อื่น

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 250,000.00 6 250,000.00
1 - 23 ส.ค. 60 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 0 34,000.00 34,000.00
1 ก.ย. 60 - 15 ม.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ 0 50,000.00 50,000.00
16 - 19 พ.ย. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้รูปแบบประเทศฟินแลนด์ 0 60,250.00 60,250.00
5 - 9 ม.ค. 61 นิเทศน์การจัดการเรียนรู้ระบบประเทศฟินแลนด์ 0 45,500.00 45,500.00
14 ก.ค. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษารุปแบบ open approach 0 60,250.00 60,250.00
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูล 0 0.00 0.00
24 - 25 ก.ค. 61 ร่วมสัมมนาทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูกิตติงงี อินโดนีเซีย 0 0.00 -
1 ก.ย. 61 ขับเคลื่อนโรงเรียนตกวาเพื่อสันติสุข 0 0.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 17:11 น.