คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ให้ความรู้ ฟื้นฟู ป่าชายเลน ตำบลปากบาง
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2560
งบประมาณ 214,350.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลนอำเภอเทพา
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลนอำเภอเทพา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลปากบาง
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 113,850.00
2 51,750.00
3 48,750.00
รวมงบประมาณ 214,350.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลนอำเภอเทพา ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ทีาประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน มีประชาชนปีะกอบอาชีพในสายคลองตูหยง จำนวน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 2,3,4,6,8 ในตำบลปากบาง มีประชากรประกอบอาชีพประมงประมาณ 70% ในแต่ละหมู่บ้าน จากที่ลุ่มน้ำป่าชายเลนในพื้นที่ถูกบุกรุกของนายทุน ประกอบอาชีพทำนากุ้ง เกิดการขุดลอกคลอง ทำให้ป่าชายเลนถูกทำลายเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันต้องมีการฟื้นฟู อนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนได้ อีกอย่างพื้นที่ลุ่มน้ำและป่าชายเลนของตำบลปากบาง มีพื้นที่ติดกับจังหวัดปัตตานี บ้านบางราพา ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเส้นทางน้ำที่สัญจรข้ามไปมาระหว่างปัตตานีกับเขตสงขลาโดยทางเรือ ซึ่งยากต่อการตรวจตราของเจ้าหน้าที่รัฐ จึงทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม หากขาดการพัฒนาเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ชุมชนก็ขาดพื้นที่ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว ต้องไปหางานทำนอกพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหาผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพัง การแก้ปัญหาต่างๆก็จะยากขึ้น   ฉะนั้น จึงจำเป็นที่ต้องดูแลและพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของทรัพยากรสัตว์น้ำ ใช้เป็นพื้นที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านของชุมชนในพื้นที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พัฒนาให้เป็นที่ท่องเที่ยวอีกแห่งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น จะช่วยลดความอ่อนไหวจากสิ่งยั่วยุต่างๆได้ เพราะเกิดการพัฒนาอาชีพนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาของชายแดนใต้อย่างยั่งยืนต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 0 0.00
15 ก.ค. 61 1.อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 0 0.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 17:17 น.