คนสร้างสุข

directions_run

เยาวชนจิตอาสาพัฒนาศักยภาพพื้นที่และวิถีชุมชน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เยาวชนจิตอาสาพัฒนาศักยภาพพื้นที่และวิถีชุมชน
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ องค์กรชุมชนวิถิพุทธ 532
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิชิต กิจจะเสน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบ้านโหนด ม.3,4,6,7 ตำบลเปีียน ม.4 อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (250,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก การแปรปรวนของฤดูกาล ภัยธรรมชาติต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการดำรงวิถีชีวิตของมนุษย์ สาเหตุดังกล่าวเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ทำลายสิ่งแวดล้อม ขาดความรับผิดชอบตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมา ปัจจุบันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมาผลิตพลังงาน มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง ภาคที่อยู่อาศัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงาน ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมติดตามมา ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากขยะ ทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ความสามารถ ในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง 70% ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้าง ตามสถานที่ต่างๆ หรือมีการนำไปกำจัดโดยวิธีกองบนพื้นซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ 1. อากาศเสีย เกิดจากการเผามูลฝอยกลางแจ้งทำให้เกิดควันและสารมลพิษทางอากาศ 2. น้ำเสีย เกิดจากการกองมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้นเมื่อฝนตกจะเกิดน้ำเสียซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำทำให้เกิดภาวะมลพิษทางน้ำ 3. แหล่งพาหะนำโรค จากมูลฝอยตกค้างบนพื้นจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะนำโรคติดต่อทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 4. เหตุรำคาญและความไม่น่าดู จากการเก็บขยะมูลฝอยไม่หมดทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน จากการสังเกตพื้นที่ 5 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านนาม่วง ชุมชนบ้านนากัน ชุมชนบ้านโหนด ชุมชนบ้านระไมล์ และชุมชนบ้านพรุจา จะพบว่า มีขยะมูลฝอย หรือของเสียมากมายตามสถานที่ต่างๆ เช่น ริมถนน ริมรั้ว ในตลาด ร้านค้าแผงลอย ร้านขายของชำ สถานที่ราชการ บ้านเรือน ศาสนสถาน ฯลฯ โดยสามารถแบ่งลักษณะขยะมูลฝอยที่พบได้ดังนี้ คือ มูลฝอยธรรมดาทั่วไป ได้แก่ มูลฝอยสด เศษอาหาร กระดาษ โฟม พลาสติก ขวด แก้ว โลหะ ฯลฯ และของเสียอันตราย ได้แก่ กากสารเคมี สารเคมีกำจัดแมลง กากน้ำมัน หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ใช้แล้ว
การแก้ปัญหาขยะมูลฝอย
1. ก่อนจะทิ้งขยะ เราจะสามารถลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้
2. ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้ 3. ควรมีการคัดแยกขยะและแยกทิ้งลงในถังรอง องค์กรชุมชนวิถีพุทธ : ๕๓๒ จึงจัดทำโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาศักยภาพพื้นที่และวิถีชุมชน เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีโดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้เยาวชนใน 5 ชุมชน (นาม่วง นากัน บ้านโหนด ระไมล์ พรุจา) มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ วิธีการลดปริมาณขยะ การคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี รวมทั้งขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง จากการที่เยาวชนนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติคัดแยกขยะจากต้นทาง

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 1 2,300.00
29 ก.ย. 60 - 29 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงานโครงการ 0 0.00 2,300.00
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 0 0.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 17:18 น.