คนสร้างสุข

directions_run

ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเรียนรู้แก่สมาชิกเครือข่ายราษฎรอาสาและประชาชนทั่วไป ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเรียนรู้แก่สมาชิกเครือข่ายราษฎรอาสาและประชาชนทั่วไป ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เครือข่ายราษฎรอาสาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ ร.ต.ท.เจษฎาวุธ เพ็งลาย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 250,000.00
รวมงบประมาณ 250,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาสภาวะทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ราคายางตกต่ำ ค่าปุ๋ยแพง จึงหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่สนใจจะร่วมกันทำกิจกรรมที่สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ดังนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนกลางในการสร้างความเข้าใจ เพื่อหาสมาชิกมาร่วมทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของพหุวัฒนธรรม โดยการทำกิจกรรมที่ประชาชนทั้งไทยพุทธ และไทยมุสลิมมาทำกิจกรรมร่วมกัน และเกิดประโยชน์ ทั้งตนเอง ชุมชน สามารถขยายเครือข่ายได้ เช่น การทำปุ๋ยน้ำหมักบัวขาว ซึ่งสามารถใช้กับยางพารา การปลูกพืชผัก การใช้กับไม้ผลต่างๆได้อีกด้วย ซึ่งได้ดำเนินการทดลองใช้ และการอบรมจะแนะนำวิธีใช้ให้ด้วย การทำปุ๋ยดังกล่าวสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยราคาแพง จึงได้มารวมกลุ่มผลิตปุ๋ยใช้เอง เพื่อเป็นกลุ่มต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกมาจากคณะกรรมการ มีกลุ่มตำบลเปียน กลุ่มตำบลบ้านโหนด กลุ่มตำบลคูหา กลุ่มตำบลเขาแดงทั้งไทยพุทธ และไทยมุสลิม จำนวน 200 คน มาเรียนรู้แล้วสร้างเครือข่ายเพิ่มเติม ในโอกาสเดียวกันนี้ สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างความสามัคคีเชื่อมความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 10,738.00 11 250,000.00
29 ก.ย. 60 - 13 ต.ค. 60 ตรวจรับอุปกรณ์ที่ใช้ทำปุ๋ยน้ำหมักบัวขาว 0 184.00 184,300.00
8 ต.ค. 60 อบรมให้ความรู้และสาธิตวิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักบัวขาว 0 9,550.00 7,375.00
14 พ.ย. 60 อบรมให้ความรู้ สาธิตวิธีทำ และวิธีใช้ 0 6.00 6,600.00
28 พ.ย. 60 อบรมให้ความรู้ แนะนำวิธีใช้ 0 2.00 2,200.00
29 พ.ย. 60 สาธิตการทำปุ๋ยน้ำหมักบัวขาว 0 2.00 2,200.00
5 ธ.ค. 60 อบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยน้ำหมักบัวขาว 0 8.00 8,800.00
13 ธ.ค. 60 สาธิตการทำปุ๋ยน้ำหมักบัวขาว 0 8.00 8,775.00
27 ธ.ค. 60 สาธิตการทำปุ๋ยน้ำหมักบัวขาว 0 2.00 2,200.00
8 ม.ค. 61 สาธิตการทำปุ๋ยน้ำหมักบัวขาว 0 26.00 26,600.00
8 ม.ค. 61 เข้าเล่มทำรายงาน 0 950.00 950.00
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 17:20 น.