คนสร้างสุข

directions_run

ค่ายอบรมการละครเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อชุมชนสู่สันติสุข ชายแดนใต้

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ค่ายอบรมการละครเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อชุมชนสู่สันติสุข ชายแดนใต้
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2561 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนัสรูดิน กะจิ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9148489497531,100.7451198404place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (250,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในสังคมยุคปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคม สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคม จังหวัดชายแดนใต้ ได้ทวีความรุนแรงสูงมากขึ้นเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการมีทัศนคติและพฤติกรรมเบี่ยงเบน มีค่านิยมแบบบริโภคนิยมอย่างฟุ่มเฟือย จนทำให้เด็กและเยาวชนไทยซึ่งขาดภูมิคุ้มกันในการบริโภคสื่อ มีการเลียนแบบพฤติกรรมและนำไปสู่ปัญหาต่างๆ ยิ่งความเจริญทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยเท่าใด จริยธรรมและคุณธรรมที่ดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยก็เริ่มเลือนลางจางหายไป และจะนำไปสู่หนทางของยาเสพติดเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป ซึ่งในปัจจุบันปัญหายาเสพติดนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้กลายเป็นพลวัตที่ทำให้เกิดความสับสนในความเป็นอยู่ของเยาวชนและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและผลสุดท้ายสังคมก็จะกลายเป็นสังคมที่ไร้คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะเป็นการบ่อนทำลายศีลธรรมที่ดีงามของสังคมไทยไปจนหมดสิ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา จึงมีแนวคิดในการจัดทำโครงการค่ายอบรมการจัดละครเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อชุมชนสู่สันติสุขชายแดนใต้ขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการละคร ผ่านกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดการรับรู้ความจริงรู้เหตุรู้ผลมีความเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเอง พร้อมกับจิตใจที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมและสังคมเพื่อที่จะเป็นเยาวชนที่มีคุณค่า และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไปโดยจะใช้กระบวนการละครในการอบรมให้กับเยาวชนในสถานศึกษาและเยาวชนในชุมชนซึ่งกล่าวได้ว่ากิจกรรม “การแสดงละคร” นั้นมุ่งสะท้อนปัญญาให้กับเยาวชนได้ดีที่สุด

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 12,233.00 11 250,000.00
2 ต.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน“สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา” ครั้งที่1 /2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการเงินอุดหนุนภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0 3.00 3,550.00
16 ต.ค. 60 การประชุมคณะทำงาน “สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา” ครั้งที่ 2 / 2560 เรื่อง เตรียมความพร้อมการอบรมเรื่องค่ายละครเยาวชนเพื่อชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่ 1 และ 2 0 3.00 3,550.00
21 - 22 ต.ค. 60 กิจกรรมอบรมเรื่องค่ายละครเยาวชนเพื่อชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2560 0 87.00 87,700.00
27 - 28 ต.ค. 60 กิจกรรมอบรมเรื่องค่ายละครเยาวชนเพื่อชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2560 0 87.00 87,700.00
30 ต.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน “สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา” ครั้งที่ 3 / 2560 เรื่อง สรุปผลกิจกรรมอบรมค่ายละครเยาวชนเพื่อชุมชนสู่สันติสุขชายแดนใต้ กลุ่มเป้าหมายที่ 1 และ 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. 0 3.00 3,550.00
1 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน “สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา” ครั้งที่ 4 / 2560 เรื่อง เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเทศกาลละครเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อชุมชนสู่สันติสุขชายแดนใต้ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. 0 3.00 3,550.00
16 ธ.ค. 60 กิจกรรมเทศกาลละครเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อชุมชนสู่สันติสุขชายแดนใต้ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 0 44.00 44,750.00
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูล 0 0.00 0.00
14 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 3 ค่าประสานงาน /ค่าเดินทางคณะทางาน 0 8,000.00 8,000.00
14 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 4 ค่าวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน 0 4,000.00 4,000.00
14 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 2 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน 0 3.00 3,650.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 17:20 น.