คนสร้างสุข

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2562 โครงการสมุนไพร 60,000.00 1/3
60,000.00 1/3
โครงการ 1/1 โครงการ
งบประมาณ 60,000.00/60,000.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2562 2 60000.00

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : Node Flagship จังหวัดสงขลา
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร

Jindarat Jindarat ADMIN
Little Bear Little Bear ADMIN
punyha punyha ADMIN