โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2563 โครงการทดสอบ3 0.00 0/0
2563 โครงการทดลองเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 0.00 1/7
0.00 1/7
โครงการ 2/2 โครงการ
งบประมาณ 0.00/0.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2563 3 0.00

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : Node Flagship จังหวัดตรัง
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร

chonpadae chonpadae ADMIN
Natthatida Phokaew Natthatida Phokaew TRAINER
บุ๋มตรัง บุ๋มตรัง TRAINER
สำราญ  สมาธิ สำราญ สมาธิ TRAINER