เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

Node Flagship จังหวัดพัทลุง

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2563 โครงการเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อความมั่นคงด้านอาหารชุมชนบ้านลอน 107,550.00 15/21
2563 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิตและขยายตัวคูณสู่ครัวเรือนนักเรียน 78,000.00 21/21
2563 เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด 107,650.00 31/32
2563 การจัดการขยะ บ้านสำนักปราง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 78,000.00 16/17
2563 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 157,915.00 21/21
2563 ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง 157,250.00 29/29
2563 สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลเขาชัยสน 107,550.00 14/16
2563 อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 108,000.00 40/40
2563 ส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง 107,950.00 27/27
2563 การจัดการน้ำเสียครัวเรือนในชุมชนเมืองบ้านโคกท้อนร่วมใจ 123,665.00 20/20
2563 ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง 77,040.00 31/31
2563 ปลาดุกสวรรค์บ้านศาลาไม้ไผ่ 77,675.00 21/23
2563 เรียนรู้ บูรณาการ ควนพระสาครินทร์กรีนสคูล 107,180.00 26/26
2563 ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน 108,000.00 25/25
2563 ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์ 77,945.00 10/22
2563 สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง ปีที่2 96,150.00 15/18
2563 ชุมชนส้มตรีดออก ร่วมใจจัดการน้ำเสียครัวเรือนและสถานประกอบการ 123,665.00 27/27
2563 การจัดการทรัพยากรพื้นที่ต้นน้ำตำบลตะแพน 162,100.00 5/10
2563 ผลิตข้าวปลอดภัยสู่นาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกแย้ม 108,300.00 20/20
2563 โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด 156,170.00 36/36
2563 ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวโดยเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวอำเภอกงหรา 107,965.00 12/26
2563 ส่งเสริมต้นแบบการเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยชุมชนหานโพธิ์ 108,000.00 23/23
2563 การใช้ประโยชน์จากขยะเพื่อเป็นพลังงานในครัวเรือนชุมชนอำเภอเขาชัยสน 107,800.00 0/1
2563 จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง 157,750.00 23/25
2563 ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรผสมผสานผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัยด้วยการสร้างพืชร่วมยางที่บ้านโคกไทร 77,800.00 14/25
2563 โครงการกระบวนการจัดการป่าเสื่อมโทรมบ้านควนเลียบแบบมีส่วนร่วม 108,000.00 26/26
2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง 99,400.00 13/15
2561 โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง 99,505.00 29/29
2561 การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน 200,000.00 15/15
2561 ใส่ใจครอบครัว รั้วป้องกันโรค เลือกบริโภคปลอดภัยบ้านฝาละมี 99,700.00 11/11
2561 โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 77,410.00 8/8
2561 ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 97,800.00 9/9
2561 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต 75,075.00 11/10
2561 การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน 100,000.00 26/26
2561 ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง 299,860.00 33/33
2561 ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง 72,910.00 17/17
2561 ควนเหลงร่วมใจ จัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 88,480.00 10/10
2561 อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 300,000.00 39/39
2561 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านใสประดู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 97,790.00 8/8
2561 ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นร้อยลูกปัดสร้างงานที่บ้านโคกวา 97,600.00 6/10
2561 สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง 199,550.00 23/23
2561 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นด้วยเกษตรผสมผสานแบบธรรมชาติที่บ้านโคกไทร 99,890.00 23/23
2561 บ้านเขาแดงร่วมใจเป็นชุมชนไร้ถังขยะ 99,085.00 20/19
2561 โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ 99,940.00 31/31
2561 โครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวสุขภาวะอำเภอกงหรา 199,760.00 24/24
2561 ฟื้นชีวิตคืนเศรษฐกิจชาวสวนยางพัทลุงด้วยกระบวนการพัฒนาสวนยางเป็นพื้นที่พืชร่วมยาง 198,500.00 24/13
2561 ทดสอบ node flagship 0.00 0/5
5,597,325.00 928/986
โครงการ 47/47 โครงการ
งบประมาณ 5,597,325.00/5,597,325.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2561 21 2602855.00
2562 1 99400.00
2563 26 2895070.00

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : Node Flagship จังหวัดพัทลุง
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร

Churee Churee ADMIN
จุรีย์ จุรีย์ ADMIN
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ไพฑูรย์ (พัทลุง) ADMIN
เสณี จ่าวิสูตร เสณี จ่าวิสูตร ADMIN
Little Bear Little Bear OFFICER