Node Flagship จังหวัดพัทลุง

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง 99,400.00 13/15
2561 โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง 99,505.00 29/29
2561 การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน 200,000.00 15/15
2561 ใส่ใจครอบครัว รั้วป้องกันโรค เลือกบริโภคปลอดภัยบ้านฝาละมี 99,700.00 11/11
2561 โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 77,410.00 8/8
2561 ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 97,800.00 9/9
2561 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต 75,075.00 11/10
2561 การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน 100,000.00 26/26
2561 ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง 299,860.00 33/33
2561 ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง 72,910.00 17/17
2561 ควนเหลงร่วมใจ จัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 88,480.00 10/10
2561 อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 300,000.00 39/39
2561 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านใสประดู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 97,790.00 8/8
2561 ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นร้อยลูกปัดสร้างงานที่บ้านโคกวา 97,600.00 6/10
2561 สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง 199,550.00 23/23
2561 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นด้วยเกษตรผสมผสานแบบธรรมชาติที่บ้านโคกไทร 99,890.00 23/23
2561 บ้านเขาแดงร่วมใจเป็นชุมชนไร้ถังขยะ 99,085.00 20/19
2561 โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ 99,940.00 31/31
2561 โครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวสุขภาวะอำเภอกงหรา 199,760.00 24/24
2561 ฟื้นชีวิตคืนเศรษฐกิจชาวสวนยางพัทลุงด้วยกระบวนการพัฒนาสวนยางเป็นพื้นที่พืชร่วมยาง 198,500.00 24/13
2561 ทดสอบ node flagship 0.00 0/4
2,702,255.00 380/377
โครงการ 21/21 โครงการ
งบประมาณ 2,702,255.00/2,702,255.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2561 21 2602855.00
2562 1 99400.00

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : Node Flagship จังหวัดพัทลุง
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร

Churee Churee ADMIN
จุรีย์ จุรีย์ ADMIN
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ไพฑูรย์ (พัทลุง) ADMIN
เสณี จ่าวิสูตร เสณี จ่าวิสูตร ADMIN
Little Bear Little Bear OFFICER