Node Flagship จังหวัดชุมพร

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
0.00 0/0
โครงการ 0/0 โครงการ
งบประมาณ 0.00/0.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2563 1 0.00

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : Node Flagship จังหวัดชุมพร
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร

Admin_ae Admin_ae ADMIN
Pallapa Pallapa ADMIN