เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

Node Flagship จังหวัดชุมพร

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2563 โครงการพัฒนากลไกหน่วยประสานจัดการและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะพื้นที่จังหวัดชุมพร 5,000,000.00 0/0
5,000,000.00 0/0
โครงการ 1/1 โครงการ
งบประมาณ 5,000,000.00/5,000,000.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2563 2 5000000.00

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : Node Flagship จังหวัดชุมพร
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร

Pallapa Pallapa ADMIN
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน ADMIN