คนสร้างสุข

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2565 โครงการตัวอย่าง สำหรับโหนด จ.ชุมพร (สำหรับการสอน ค่อยลบ) 150,000.00 1/6
2565 (25)โครงการ พัฒนาคณะทำงานเกษตรสุขภาวะเพื่อขยายกิจกรรมเกษตรและอาหาปลอดภัย นิคมสหกรณ์ท่าแซะ 100,000.00 0/3
2565 (24)โครงการ ขยายผลการผลิตพืชผักผลไม้ปลอดภัยบ้านคลองขนาน 80,000.00 0/18
2565 (23)โครงการ พัฒนาการผลิตและแปรรูปข้าวไร่ชุมพรด้วยเกษตรทันสมัย 110,000.00 0/13
2565 (22)โครงการ พัฒนาต้นแบบเกษตรกร (YOU MODEL) ผู้นำเกษตรและอาหารสุขภาพ จังหวัดชุมพร ปีที่ 2 190,000.00 0/0
2565 (21)พัฒนาเครือข่ายสวนยางยั่งยืนจังหวัดชุมพร 100,000.00 1/6
2565 (20)ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีมาตรฐานในพื้นที่ สวี - ทุ่งตะโก 170,000.00 0/4
2565 (19)พัฒนามาตรฐานสินค้าปลอดภัยสู่การตลาดสีเขียวอำเภอละแม 170,000.00 0/4
2566 (18)การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะคนหลังสวน 170,000.00 3/8
2565 (17)ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยสู่การท่องเที่ยวชุมชนตำบลบางน้ำจืด 130,000.00 0/0
2565 (16)ยกระดับการจัดการสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยตำบลบ้านควน 130,000.00 2/12
2565 (15)ยกระดับการผลิตและการตลาดคลังอาหารและยาตำบลนาชะอัง 130,000.00 0/0
2566 (14)ยกระดับการจัดการตลาดสินค้าและอาหารเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนตำบลปากทรง 130,000.00 2/5
2565 (13)พัฒนาการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัในพื้นที่ คทช.สปก.ต.หงษ์เจริญ 130,000.00 6/16
2565 (12)โครงการพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดสารอย่างเป็นระบบและมีตลาดรองรับอย่างยั่งยืน 80,000.00 0/4
2565 (11)ชุมชนบ้านเกาะเสม็ดส่งเสริมกิจกรรมเกษตรยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร 80,000.00 0/6
2565 (10)บ้านห้วยตาอ่อน ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร 80,000.00 0/6
2565 (09)ส่งเสริมการจัดการสุขภาพบ้านห้วยไทร 80,000.00 0/0
2565 (08)บ้านวัดประเดิมมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการการจัดการโรคเรื้อเรื้อรังแนวใหม่ 80,000.00 0/9
2565 (07)ชุมชนวัดโพธิการามใส่ใจคนสูงวัยห่างไกลโรคเรื้อรัง 80,000.00 0/15
2565 (06)ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรคเรื้อรังในชุมชนตำบลบางหมาก 130,000.00 2/15
2565 (05)โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง.ตำบลเขาค่าย 130,000.00 3/11
2565 (04)“บวร”รักษ์สุขภาพตำบลนาขา 130,000.00 1/10
2565 (03)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการจัดการโรคเรื้อรังแนวใหม่ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 130,000.00 0/0
2565 (02)พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 130,000.00 1/7
2565 (01)ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 130,000.00 7/29
2565 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะระดับพื้นที่เพื่อชุมพรน่าอยู่ 5,000,000.00 0/3
8,150,000.00 29/210
โครงการ 27/27 โครงการ
งบประมาณ 8,150,000.00/8,150,000.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2563 1 0.00
2565 25 7850000.00
2566 2 300000.00

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : Node Flagship จังหวัดชุมพร
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร

Pallapa Pallapa ADMIN
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน ADMIN
m_cefa m_cefa TRAINER
somjai somjai TRAINER
tanky tanky TRAINER
รดาณัฐ สินสมบุญ รดาณัฐ สินสมบุญ TRAINER
แสงนภา. หลีรัตนะ แสงนภา. หลีรัตนะ TRAINER