รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง
ภายใต้โครงการ ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด place

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
4 ก.พ. 61 การประชุมติดตามงานปัจจัยเสี่ยง ณ เพชรเจ็ดสาวน้อยรีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 0 0.00 59,044.00 more_vert
18 มี.ค. 61 การประชุมพี่เลี้ยงกองทุน จ.นครสวรรค์ 0 0.00 6,600.00 more_vert
25 มี.ค. 61 การประชุมติดตามงาน จ.พิจิตร ที่ สสอ.บึงนาราง 0 0.00 8,660.00 more_vert
29 มี.ค. 61 การประชุมพี่เลี้ยงกองทุน จ.นครสวรรค์ 0 0.00 6,600.00 more_vert
30 มี.ค. 61 จัดทำแผนติดตามแต่ละกองทุน 0 0.00 0.00 more_vert
6 เม.ย. 61 การประชุมติดตามงานพี่เลี้ยงกองทุนฯ @ไร่อิสระ หนองม่วง ลพบุรี 0 0.00 17,546.00 more_vert
17 เม.ย. 61 เยี่ยมประเมินกองทุนและสร้างพลังเชิงรุก 0 0.00 4,800.00 more_vert
19 เม.ย. 61 ประเมิน เยี่ยมเชิงรุก 0 0.00 4,800.00 more_vert
23 เม.ย. 61 ประเมินเยี่ยมเชิงรุก 0 0.00 6,300.00 more_vert
24 เม.ย. 61 ประเมิน เยี่ยมเชิงรุก 0 0.00 4,300.00 more_vert
25 เม.ย. 61 ประเมิน เยี่ยมกองทุนเชิงรุก 0 0.00 5,300.00 more_vert
30 เม.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00 0.00 more_vert
8 พ.ค. 61 สำรวจ 0 0.00 8,200.00 more_vert
19 พ.ค. 61 การประชุมทีมคณะทำงานกลาง 0 0.00 3,000.00 more_vert
21 พ.ค. 61 ประชุมมอบหมายภารกิจคณะทำงาน 0 0.00 0.00 more_vert
10 มิ.ย. 61 ลงพื้นที 0 0.00 1,700.00 more_vert
14 มิ.ย. 61 ประชุมคณะทำงานกลาง 0 0.00 3,000.00 more_vert
15 มิ.ย. 61 ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบึงนาราง 0 0.00 5,500.00 more_vert
22 มิ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการกลางกับแกนนำระดับอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ 0 0.00 0.00 more_vert
8 ก.ค. 61 ประชุมแกนนำระดับเขตและจังหวัด 0 0.00 4,200.00 more_vert
8 ก.ค. 61 ประชุมแกนนำพี่เลี้ยงอำภอ วันที่ 8 ก.ค.2561 ณ โรงแรมแอทอยุธยา 0 0.00 800.00 more_vert
8 ก.ค. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำระดับเขตและจังหวัด 0 0.00 35,000.00 more_vert
9 ส.ค. 61 การประชุมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล จังหวัดนครสวรรค์ 0 0.00 0.00 more_vert
19 ส.ค. 61 การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ 0 0.00 0.00 more_vert
5 ก.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการกองทุนฝ่ายสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง 0 0.00 32,600.00 more_vert
5 ก.ย. 61 การประชุมคณะกรรมการกองทุนและผู้บันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ เทศบาลตำบลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 0 0.00 0.00 more_vert
12 ต.ค. 61 ตรวจประเมินกองทุนอบต.และเทศบาลเกาะขนุน 0 0.00 2,600.00 more_vert
19 ต.ค. 61 ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังกองทุนตำบล 0 0.00 2,300.00 more_vert
25 ต.ค. 61 ตรวจแนะนำการบันทึกโปรแกรม 0 0.00 2,600.00 more_vert
26 ต.ค. 61 ตรวจแนะนำการบันทึกโปรแกรม 0 0.00 2,600.00 more_vert
26 ต.ค. 61 ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังกองทุนตำบล 0 0.00 2,600.00 more_vert
26 พ.ย. 61 เก็บตกรายกองทุนเพื่อตรวจสอบความครบถ้วน 0 0.00 8,500.00 more_vert
รวม 0 0.00 32 239,150.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 21:30 น.