รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ
ภายใต้โครงการ ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด place

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
12 ก.พ. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยงอำเภอและพี่เลี้ยงตำบล 0 0.00 0.00 more_vert
12 ก.พ. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยงอำเภอและพี่เลี้ยงตำบล 0 0.00 0.00 more_vert
23 ก.พ. 61 ประชุมพัฒนากองทุน อบต.หนองแขม 0 0.00 0.00 more_vert
23 ก.พ. 61 พัฒนาโครงการ อบต.หนองแขม 0 0.00 0.00 more_vert
23 ก.พ. 61 พัฒนาโครงการ อบต.หนองแขม 0 0.00 0.00 more_vert
23 ก.พ. 61 พัฒนาโครงการ อบต.หนองแขม 0 0.00 0.00 more_vert
27 ก.พ. 61 ประชุมพัฒนากองทุน อบต.พรหมพิราม 0 0.00 0.00 more_vert
28 ก.พ. 61 workshop กองทุน อบต.ศรีภิรมย์ 0 0.00 4,200.00 more_vert
5 มี.ค. 61 workshop กองทุน อบต.มะตูม 0 0.00 4,200.00 more_vert
31 ก.ค. 61 ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการการบันทึกกิจกรรมดำเนินการและการติดตามการจัดการปัจจัยเสี่ยงแก่ทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอและผู้รับผิดชอบกองทุนสปสช. 10 กองทุนอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 0 0.00 0.00 more_vert
6 ส.ค. 61 ติดตามการบันทึกข้อมูลโครงการปัจจัยเสี่ยง 0 0.00 1,600.00 more_vert
6 ส.ค. 61 สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลมะเขือแจ้ ครั้งที่ 1 0 0.00 900.00 more_vert
6 ส.ค. 61 ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการการบันทึกกิจกรรมดำเนินการและการติดตามการจัดการปัจจัยเสี่ยงแก่ทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอและผู้รับผิดชอบกองทุนสปสช. 10 กองทุนอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 0 0.00 0.00 more_vert
7 ส.ค. 61 ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
7 ส.ค. 61 ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
8 ส.ค. 61 ประชุมพัฒนาการดำเนินงานของทีม พี่เลี้ยงระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 0 0.00 4,500.00 more_vert
8 ส.ค. 61 สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลริมปิง ครั้งที่ 1 0 0.00 900.00 more_vert
9 ส.ค. 61 แนะนำการบันทึกแผนและการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
9 ส.ค. 61 แนะนำการทำแผนและการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
9 ส.ค. 61 ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
10 ส.ค. 61 ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสบสาย. อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 0.00 more_vert
10 ส.ค. 61 ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านโตน ตำบลสูงเม่นอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
10 ส.ค. 61 ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการการบันทึกกิจกรรมดำเนินการและการติดตามการจัดการปัจจัยเสี่ยงแก่ทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอและผู้รับผิดชอบกองทุนสปสช. 10 กองทุนอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณูโลก 0 0.00 0.00 more_vert
13 ส.ค. 61 ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
15 ส.ค. 61 ติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นธง ครั้งที่ ๑ 0 0.00 900.00 more_vert
15 ส.ค. 61 สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 1 0 0.00 900.00 more_vert
15 ส.ค. 61 ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
16 ส.ค. 61 สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลเหมืองง่า ครั้ง1 0 0.00 900.00 more_vert
17 ส.ค. 61 ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการการบันทึกกิจกรรมดำเนินการและการติดตามการจัดการปัจจัยเสี่ยงแก่ทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอและผู้รับผิดชอบกองทุนสปสช. 10 กองทุนอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 0.00 more_vert
21 ส.ค. 61 ติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองลำพูน ครั้งที่่ ๑ 0 0.00 900.00 more_vert
23 ส.ค. 61 สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลป่าสัก ครั้งที่ 1 0 0.00 900.00 more_vert
23 ส.ค. 61 ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
23 ส.ค. 61 ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 - more_vert
27 ส.ค. 61 ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพนำ้ชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
29 ส.ค. 61 ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
30 ส.ค. 61 ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
3 ก.ย. 61 สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลบ้านแป้นครั้งที่ 1 0 0.00 900.00 more_vert
3 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
3 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
3 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
3 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
4 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 - more_vert
5 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
5 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
5 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
5 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
6 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลบ้านโตน ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
7 ก.ย. 61 สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลริมปิง ครั้งที่ 2 0 0.00 900.00 more_vert
7 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
7 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนำ้ชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
10 ก.ย. 61 ติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีบัวบาน ครั้งที่ 1 0 0.00 900.00 more_vert
10 ก.ย. 61 ติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 1 0 0.00 900.00 more_vert
11 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสบสาย. อำเภอสูงเม่น. จังหวัดแพร่ 0 0.00 0.00 more_vert
12 ก.ย. 61 ติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นธง ครั้งที่ ๒ 0 0.00 900.00 more_vert
14 ก.ย. 61 สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ ครั้งที่ 2 0 0.00 900.00 more_vert
17 ก.ย. 61 ประชุมพัฒนาการดำเนินงานของทีม พี่เลี้ยงระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 0 0.00 4,500.00 more_vert
20 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกกิจกรรมดำเนินการในโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 0.00 more_vert
21 ก.ย. 61 สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 2 0 0.00 900.00 more_vert
21 ก.ย. 61 ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
24 ก.ย. 61 เยี่ยมติดตามการบันทึกการดำเนินงานของโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
24 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกกิจกรรมการดำเนินการในโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
24 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกข้อมูลกิจกรรมดำเนินการในโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงกองทุนตำบลบ้านสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 - more_vert
24 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการดำเนินการโครงการปัจจัยเสี่ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
25 ก.ย. 61 สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลบ้านแป้นครั้งที่ 2 0 0.00 900.00 more_vert
25 ก.ย. 61 ติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพกองทุนสุขภาพเทศบาลเมือง ครั้งที่ ๒ 0 0.00 900.00 more_vert
25 ก.ย. 61 เยี่ยมติดตามการบันทึกกิจกรรมการดำเนินการในโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
25 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกกิจกรรมการดำเนินการโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
25 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกกิจกรรมดำนินการโครงการปัจจัยเสี่ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนมูล 0 0.00 800.00 more_vert
26 ก.ย. 61 สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลเหมืองง่า ครั้งที่ 2 0 0.00 900.00 more_vert
26 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกกิจกรรมดำเนินการโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
26 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกกิจกรรมการดำเนินการในโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านโตน ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
26 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกข้อมูลกิจกรรมดำเนินการโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
26 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกกิจกรรมดำเนินการในโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
27 ก.ย. 61 .สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลป่าสัก ครั้งที่ 2 0 0.00 900.00 more_vert
27 ก.ย. 61 เยี่ยมติดตามการบันทึกกิจกรรมการดำเนินการในโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
30 ก.ย. 61 ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
30 ก.ย. 61 แนะนำการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 0 0.00 800.00 more_vert
31 ต.ค. 61 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 0 0.00 20,250.00 more_vert
รวม 0 0.00 75 85,050.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 21:32 น.