คนสร้างสุข

directions_run

นำสื่อมวลชนและตัวแทนการท่องเที่ยวมาเลเซียดูงานและนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ นำสื่อมวลชนและตัวแทนการท่องเที่ยวมาเลเซียดูงานและนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 25 กันยายน 2560 - 5 ตุลาคม 2560
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จังหวัดชายแดนภาคใต้ SPMC
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรพี มามะ ประธานชมรมฯ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 25 ก.ย. 2560 30 ก.ย. 2560 15,000.00
2 2 ต.ค. 2560 5 ต.ค. 2560 235,000.00
รวมงบประมาณ 250,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

การทำความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งรับได้ทำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ มากมายหลายครั้งหลายคร่า แต่เป็นการนำเสนอผ่านสื่อในประเทศเท่านั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายพื้นที่การประชาสัมพันธ์ให้กับสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะสื่อประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความสำคัญและจำเป็นที่ฝ่ายรัฐต้องทำความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นในกับนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านจาก สถิติของการท่องเที่ยวและตำรวจเข้าเมืองจากจังหวัดสงขลาว่า ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจำนวนสูงมาก โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลา 80 กว่าเปอร์เซ็นเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ยังจำกัดในอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ยังไม่กล้าที่จะมาเที่ยวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบและสื่ออาจจะสื่อสารไปไม่ถึงนักท่องเที่ยวเหล่านั้น ดังนั้น เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องตามแผนการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้แก่ชาวมาเลเซียโดยผ่านตัวแทนองก์กรการท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและสื่อมวลมาเลเซียจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ได้ดีและตรงเป้าหมาย

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 5,000.00 2 245,000.00
14 ส.ค. 60 ประชุมวางแผนคณะทำงาน 0 5,000.00 -
14 ก.ค. 61 ฝ่ายบริหาร ชมรมฯ เดินทางไป พบปะ ชี้แจงฯ ณ ประเทศมาเลเซีย 0 0.00 10,000.00
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 0 0.00 235,000.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 10:11 น.