คนสร้างสุข

directions_run

การอยู่ร่วมกันของประชาชนที่มีวัฒนธรรมหลากหลายภายใต้กฎหมายเดียวกัน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การอยู่ร่วมกันของประชาชนที่มีวัฒนธรรมหลากหลายภายใต้กฎหมายเดียวกัน
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 248,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสีตีคอรีเยาะยีดือเระ รองประธานเครือข่ายฯ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 300/122 หมู่บ้านออมทอง หมู่ที่ 4 ต.รุสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2560 29 ธ.ค. 2560 248,500.00
รวมงบประมาณ 248,500.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีประชาชนที่มีวัฒนธรรม การดำเนินชีวิตที่หลากหลาย ทั้งคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ คนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามและคนไทย ที่นับถือศาสนาคริตส์ ตั้งแต่อดีตมาจะอยู่ร่วมกันในพื้นที่อย่างสุขสงบไม่ขัดแย้ง หรือหวาดกลัวซึ่งกันและกัน ไม่สนใจเรียนรู้ถึงความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายมาบังคับใช้ ไม่ทราบถึงความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งความจริงแล้วกฎหมายมีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของประชาชนทุกคน เครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก เห็นความสำคัญ และความจำเป็นที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองความปลอดภัย และความยุติธรรม กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ไม่เกิดความแตกแยก ในระหว่างคนไทยพุทธ คนมุสลิม ที่มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างกันต่อไปอีกซึ่งการให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายนี้ และความจำเป็นที่รัฐต้องนำกฎหมายมาบังคับใช้ เมื่อประชาชนในพื้นที่เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ นำไปปฏิบัติแล้ว ก็จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างสงบสุข

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 153,800.00 15 245,000.00
2 ต.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนการมีส่วยร่วมภาคประชาสังคม จชต. ครั้งที่ 2 0 3,100.00 3,100.00
4 ต.ค. 60 เวที่ยุติธรรมทางเลือกผสานฟื้นฟูวัฒนธรรม ในพื้นที่ 3 จชต. ครั้งที่ 1 0 33,700.00 36,700.00
10 ต.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนการมีส่วยร่วมภาคประชาสังคม จชต. ครั้งที่ 3 0 3,100.00 3,100.00
16 ต.ค. 60 เวที่ยุติธรรมทางเลือกผสานฟื้นฟูวัฒนธรรม ในพื้นที่ 3 จชต. ครั้งที่ 2 0 33,700.00 36,700.00
16 ต.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนการมีส่วยร่วมภาคประชาสังคม จชต. ครั้งที่ 4 0 3,100.00 3,100.00
7 พ.ย. 60 เวที่ยุติธรรมทางเลือกผสานฟื้นฟูวัฒนธรรม ในพื้นที่ 3 จชต. ครั้งที่ 3 0 33,700.00 36,700.00
10 พ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนการมีส่วยร่วมภาคประชาสังคม จชต. ครั้งที่ 5 0 0.00 3,100.00
13 พ.ย. 60 เวที่ยุติธรรมทางเลือกผสานฟื้นฟูวัฒนธรรม ในพื้นที่ 3 จชต. ครั้งที่ 4 0 0.00 36,700.00
15 พ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนการมีส่วยร่วมภาคประชาสังคม จชต. ครั้งที่ 6 0 0.00 3,100.00
23 พ.ย. 60 เวที่ยุติธรรมทางเลือกผสานฟื้นฟูวัฒนธรรม ในพื้นที่ 3 จชต. ครั้งที่ 5 0 0.00 36,700.00
4 ธ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนการมีส่วยร่วมภาคประชาสังคม จชต. ครั้งที่ 7 0 3,100.00 3,100.00
14 ธ.ค. 60 เวที่ยุติธรรมทางเลือกผสานฟื้นฟูวัฒนธรรม ในพื้นที่ 3 จชต. ครั้งที่ 6 0 33,700.00 36,700.00
18 ธ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนการมีส่วยร่วมภาคประชาสังคม จชต. ครั้งที่ 8 0 3,100.00 3,100.00
19 - 29 ธ.ค. 60 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 0 3,500.00 -
14 ก.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนการมีส่วยร่วมภาคประชาสังคม จชต. ครั้งที่ 1 0 0.00 3,100.00
14 ก.ค. 61 การอบรมการบันทึกข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ใขปัญหาและพัฒนา จชต. 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 12:03 น.