คนสร้างสุข

directions_run

สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้า

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้า
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 สิงหาคม 2560 - 15 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 236,050.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มสตรีบัยตุลอิฮซาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรอฮานี เจะสนิ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 87ม.3 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 25 ก.ย. 2560 236,050.00
รวมงบประมาณ 236,050.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

  1. หลักการและเหตฺผล การพัฒนาอาชีพของกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในครัวเรือนและชุมชน ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหาในพื้นที่ได้ เนื่องจากสตรีเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างสูงจากการสูญเสียหัวหน้าครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะอาชีพ
    การสนับสนุนการพัฒนาอาชีพในชุมชน ทั้งในลักษณะรายเดี่ยวและเป็นกลุ่ม จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้กลุ่มสตรีมีอาชีพเสริม สามารถพึ่งพาตนเองได้และจุนเจือครอบครัวให้สามารถประคองครอบครัวฟันฝ่าอุปสรรคได้และสอดรับกับวิถีชีวิตสตรีที่ต้องรับผิดชอบงานบ้านและหารายได้ไปพร้อมกัน ทั้งนี้ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการถ่ายทอดและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การแปรรูป การตลาดและบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ เนื่องด้วยสภาวการณ์ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยอย่างรวดเร็ว ค่าครองชีพจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจทรุด สิ้นค้าราคาแพง แต่ผลิตผลทางการเกษตรราคาถูก รายได้แต่ละครัวเรือนยิ่งน้อยลงไม่บาล้านกับค่าครองชีพ สตรีจึงต้องหาทางเพื่อช่วยเหลือครอบครัวมากขึ้น ในปลายปี2557 ต้นปี 2558 กลุ่มสตรีในพื้นที่ 1. ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 2. ต.ป่าไร่ และ 3. ตำบลแม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ประมาณ30คน ได้รวมตัวกันเพื่อหาทางออกให้ครอบครัว โดยการหางบประมาณในการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า และตั้งชื่อกลุ่มว่า กลุ่มสตรีบัยตุลอิฮซาน ประจวบกับมีสถาบันศึกษาปอเนาะบัยตุลอิฮซาน(บ้านส้ม)ได้เอื้อสถานที่ให้ประกอบการฝีกอบรมดังกล่าว และได้มีผลงานเป็นที่ประจัก สมาชิกกลุ่มสามารถที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นได้ แต่ด้วยเหตุผลด้านเวลาและงบประมาณที่จำกัด อีกหลายๆคนยังจับต้นชนปลายไม่ถูก จึงมีความจำเป็นให้มีการฝึกอบรมต่อเพื่อสานต่อโครงการนี้ให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้พัฒนาผีมือและสามารถประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง ข้อมูลเพิ่มเติม ปัจจุบันกลุ่มสตรีบัยตุลอิฮซาน มีเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่พร้อมใช้งานได้ 13 เครื่อง และจักรแสกริม 3 เครื่อง แต่ยังขาดบุคลากรและผู้ที่มีฝีมือในการตัดเย็บ ดังนั้น การต่อยอดโครงการจึงมีความจำเป็นต่อพวกเธอเป็นอย่างมากเพื่อการเพิ่มบุคลากรที่มีฝีมือ ที่มากด้วยคุณภาพ และให้เธอเหล่านี้สามารถฝึกฝีมืออาชีพตัดเย็บ และมีความสามารถที่จะประกอบอาชีพเพื่อหารายมาจุนเจือครอบครัว และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคงอย่างยั้งยืนได้ พวกจะได้ทำงานในพื้นที และจะได้ดูแลลูกๆอย่างใกล้ชิดทำให้ครอบครัวอบอุ่น และแก้ปัญหาเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด  (โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า) จึงได้เกิดขึ้นมา เพื่อของบอุดหนุนภาคประชาสังคม ตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการแก้ไขและพัฒนา จชต. โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้ จะช่วยจุดประกายในการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะสตรีและครอบครัวได้ ทำให้พวกเธอพร้อมที่จะปกป้องสถาบันครอบครัวและหารายได้ด้วยตัวพวกเธอเอง เป็นพลังมาสนับสนุนภาครัฐบาลในการพัฒนาสังคมและชุมชน ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยสร้างและแก้ปัญหาสังคมให้เกิดสันติสุขต่อไป
    อามีน
stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 7,932.00 24 236,050.00
10 ส.ค. 60 ประชุมองค์กร 0 0.00 0.00
24 ก.ย. 60 ประชุมโครงการ 0 1,400.00 1,400.00
24 ก.ย. 60 งานประสานงานและจัดซื้อจัดจ้าง 0 37.00 37,070.00
26 - 30 ก.ย. 60 กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรตัดเย็บเบื้องต้น 0 17.00 17,000.00
1 ต.ค. 60 กิจกรรมบรรยายจริยธรรม1 0 6.00 6,500.00
4 ต.ค. 60 - 7 พ.ย. 60 กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรตัดเย็บเบื้องต้น 0 16.00 16,500.00
8 ต.ค. 60 กิจกรรมบรรยายจริยธรรม2 0 6.00 6,500.00
9 ต.ค. 60 ประชุมโครงการ 0 1.00 1,400.00
10 - 14 ต.ค. 60 กิจกรรมฝึกอบรมเรียนหลักสูตรตัดเย็บ เรียนและฝึกการตัดเย็บเสื้อผ้า 0 13.00 13,200.00
15 ต.ค. 60 กิจกรรมบรรยายจริยธรรม3 0 0.00 6,500.00
17 - 21 ต.ค. 60 กิจกรรมฝึกอบรมเรียนหลักสูตรตัดเย็บ เรียนและฝึกการตัดเย็บเสื้อผ้า 0 16.00 16,500.00
22 ต.ค. 60 กิจกรรมบรรยายจริยธรรม4 0 6.00 6,500.00
24 - 28 ต.ค. 60 เรียนหลักสูตรตัดเย็บ เรียนและฝึกการตัดเย็บเสื้อผ้า 0 13.00 13,200.00
25 ต.ค. 60 ประชุมโครงการ 0 1,400.00 1,400.00
27 ต.ค. 60 - 27 ก.ค. 61 ประเมิน รายงานผล จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เคลียค่าตอบแทนต่าง 0 2,540.00 27,480.00
29 ต.ค. 60 กิจกรรมบรรยายจริยธรรม5 0 6.00 6,500.00
31 ต.ค. 60 - 12 พ.ย. 60 เรียนหลักสูตรตัดเย็บ เรียนและฝึกการตัดเย็บเสื้อผ้า 0 33.00 33,000.00
5 พ.ย. 60 กิจกรรมบรรยายจริยธรรม6 0 1,000.00 6,500.00
12 พ.ย. 60 กิจกรรมบรรยายจริยธรรม7 0 12.00 6,500.00
14 พ.ย. 60 เรียนหลักสูตรตัดเย็บ ทบสอบวัดผล 0 0.00 0.00
18 พ.ย. 60 ประชุมองค์กร 0 1,400.00 1,400.00
18 พ.ย. 60 ทัศนะศึกษา (ล่องเรือชมธรรมชาติป่าชายเลน ที่บางปู-ตะโละกาโปร์) 0 4.00 4,500.00
19 พ.ย. 60 กิจกรรมบรรยายจริยธรรม8 0 6.00 6,500.00
14 ก.ค. 61 การอบรมบรรทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาและพัฒนา จชตปี60 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 17:07 น.