คนสร้างสุข

directions_run

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 28 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปัตตานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปัทมามะแซประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จ.ปัตตานี , เจะรอปีอะห์เซาะมอลอเลขานุการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 1.อำเภอเมืองปัตตานี จำนวน 4 หมู่บ้านๆ ละ 5 คนรวม 20 คน ประกอบด้วย- บ้านคลองมานิงหมู่ที่2 ตำบลคลองมานิงอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี- บ้านเมาะโม๊าะ หมู่ที่ 1 ตำบลกะมิยออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี- บ้านตะลุโบ๊ะหมู่ที่ 7 ตำบลตะลุโบ๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี- บ้าน
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (250,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 150.00 5 0.00
4 ก.ย. 60 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี 0 0.00 0.00
6 - 19 ก.ย. 60 กิจกรรมที่ 1.ประชุมคณะทำงานโครงการเดือนละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้งและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม 0 0.00 0.00
1 - 20 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 0 131.00 0.00
5 - 15 ธ.ค. 60 กิจกรรมที่4.ติดตามผลการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานเป็นเล่มเอกสาร 0 19.00 0.00
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 17:10 น.