คนสร้างสุข

directions_run

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนกูแบอีเต๊ะ จังหวัดปัตตานี และบ้านสาวอ จังหวัดนราธิวาส

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนกูแบอีเต๊ะ จังหวัดปัตตานี และบ้านสาวอ จังหวัดนราธิวาส
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ J94042
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 246,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สศ.มอ.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าที่ร้อยตรีอิสมาแอ มาหะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนกูแบอีเต๊ะ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และบ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 246,000.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 246,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เด็กและเยาวชนเป็นเสาหลักของชุมชนที่จะต้องดูแลรับผิดชอบสังคมต่อจากผู้ใหญ่ แต่จากสภาพปัญหาของสังคม กระแสของสังคมทุนนิยม และสภาพพื้นที่ของชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท กระแสความเป็นเมืองจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของเด็กเยาวชนในด้านลบค่อนข้างมาก เห็นได้จาก เด็กและเยาวชนมีปัญหาติดยาเสพติด มีค่านิยมด้านการแต่งกายที่ทันสมัยและผิดแปลกไปจากวัฒนธรรมท้องถิ่น และการบริโภคแบบวัตถุนิยม ทั้งนี้ยังเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในชุมชน เช่น การทะเลาะวิวาท การขาดคุณธรรมและจริยธรรม และการขาดความตระหนักต่อคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น ขาดจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด เป็นต้น จากสภาพของปัญหาที่ได้กล่าวมา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ทางแกนนำชุมชน ผู้นำศาสนา และภาคีเครือข่ายในชุมชน มีความประสงค์จะจัดให้มีโครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นกลุ่มเยาวชนที่เข้มแข็ง เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชนสู่การเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อกัน ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หากได้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ชุมชนจะเป็นชุมชนที่มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาสู่ชุมชนที่น่าอยู่เพื่อแก้ปัญหาที่ยั่งยืนให้กับเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต


ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ • คน: กลุ่มเยาวชนมีพฤติกรรมและค่านิยมด้านการแต่งกายที่ทันสมัยและผิดแปลกไปจากวัฒนธรรมท้องถิ่น และการบริโภคแบบวัตถุนิยม ทั้งนี้ยังเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การยุ่งเกี่ยวกับปัญหาติดยาเสพติดการทะเลาะวิวาท การขาดคุณธรรมและจริยธรรม และการขาดความตระหนักต่อคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น ขาดจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด เป็นต้น ปัจจัยที่เอื้อต่อการแก้ปัญหา คือ ความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจ การขาดแบบอย่างที่ดี ขาดการหนุนเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก • สภาพแวดล้อม: สภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีปัญหาเศรษฐกิจครอบครัว ก่อเกิดปัญหาการทะเลาะและการหย่าร้าง ส่งผลต่อสุขภาพจิตและการเลี้ยงดูเด็ก เด็กขาดความรัก ขาดคนคอยดูแลแนะนำแนวทางที่ถูกต้องนำไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด จนเกิดปัญหาอื่นๆตามมา • กลไก: สถานการณ์ปัจจุบันกลไกชุมชนยังไม่เข้มแข็งมากหนัก ผู้นำชุมชนยังทำงานแยกส่วนบางปัญหายังโยนความรับผิดชอบกันไปมา ชุมชนขาดมาตรการการดุแลโดยชุมชนเอง ต่างปล่อยปละละเลย จน เกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 254,600.00 5 220,432.00
17 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60 การบริหารจัดการโครงการ 0 49,000.00 -
17 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60 การบริหารจัดการโครงการ 0 49,000.00 -
3 ต.ค. 60 1 กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มแกนนำเยาวชน 0 21,600.00 8,025.00
19 - 20 ต.ค. 60 2 กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาบุคคล 0 57,000.00 118,750.00
12 พ.ย. 60 - 30 ธ.ค. 60 4 กิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เด็กร่วมออกแบบ 0 39,000.00 38,297.00
29 - 30 ธ.ค. 60 5กิจกรรมสรุปบทเรียน 0 39,000.00 33,680.00
15 ก.ค. 61 3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเสริมสร้างภาวะผู้นำ 0 0.00 21,680.00
15 ก.ค. 61 อบรมการบัณทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 0 0.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 17:32 น.