คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 78,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนยาง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางไซนูน มะเซ็ง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 71/1บ้านดอนยางม.4 ต. บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี94170
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 78,000.00
รวมงบประมาณ 78,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนยาง  ได้ก่อตั้งสืบเนื่องจากโครงการต้นกล้าอาชีพ จากการสนับสนุนโดยสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อ เดือนมีนาคม 2551 มีสมาชิก จำนวนเริ่มแรก จำนวน 50 คน และ ได้มีการจดทะเบียนก่อตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนยาง  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551  ซึ่งมีกลุ่มในเครือข่ายที่รับผิดชอบจำนวน 5 กลุ่ม มีคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน จำนวน  21 คน มีที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ..7 .คน มีคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและทุนออมทรัพย์ จำนวน..5....คน    มีกิจกรรมที่สำคัญของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนยาง
1. หนุนเสริมให้สมาชิกให้มีการออมทรัพย์ 2. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อประชาชนทั่วไปที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสัจจะวันละบาท 3. ประสานองค์กร ให้สามารถ ดำเนินการกลุ่มเครือข่าย 4. ขายสินค้าผ่อนแก่สมาชิก  และมีการปันผล ประจำปี 5. ผลิตสินค้าของกลุ่ม เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างรถยนต์  น้ำยาเอนกประสงค์ แชมพูสมุนไพร
6. สนับสนุน สาธารณะประโยชน์ในชุมชน และร่วมในวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปี   3.1 สาเหตุที่ต้องทำโครงการนี้
  เนื่องจากสภาพปัญหา กลุ่มองค์กรตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลเครือข่ายไปด้วย  สมาชิกเก่า และใหม่ ยังขาดความรู้ความสามารรถในการผลิตสินค้าของกลุ่ม และด้อยเรื่องการพัฒนาสินค้าและ การจัดการบริหาร ทำให้เกิดการ ล้าหลังเพราะขาดการบริหารจัดการเพื่อให้กลุ่มมีความต่อเนื่อง ที่สำคัญดำเนินการไปแล้วขาดทุน ไม่มีกำลังใจในการผลิต อันเนื่องมาจากสู้ตลาดภายนอกไม่ได้ ไม่มีตลาดที่รองรับผลผลิต เพราะดูแล้วไม่ทันสมัย ไม่ดึงดูดลูกค้า    และการ ผลิตอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการพัฒนาด้านการตลาดให้เกิดจุดความสนใจของผู้บริโภค  .มีปัญหาคือ.ด้อยในเรื่องการตลาดเกิดความขาดทุน  ขาดเงินทุนในการสนับสนุนกลุ่มองค์กร ที่ประกอบอาชีพที่จะพัฒนาสู่ความสนใจของผู้บริโภค ที่ผ่านมาชุมชน/กลุ่มได้ทำกิจกรรมคือกิจกรรมไม่มีความต่อเนื่อง  ผลิตสินค้าทางการเกษตรชนิดไม่จริงจัง ต่างคน ต่างผลิตแล้วต่างคน ต่างขายหาตลาดเอง .โดยมีหน่วยงาน.เกษตรอำเภอหนองจิก  .มาร่วมสนับสนุนการทำกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่เริ่มดำเนินการ คือ กิจกรรม วิสาหกิจชุมชนบ้านดอนยาง ผลิตสินค้าประเภทสิ้นเปลือง เช่น น้ำยาล้างจาน  น้ำยาล้างรถยนต์ แชมพู เป็นต้น .ต่อมาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้เข้ามาทำกิจกรรม.เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ..และได้จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขึ้น และได้ร่วมเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลบางเขา  ดำเนินการทำกิจกรรมประชุมสภาฯเพื่อ แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กลุ่มองค์กร ในระยะยาว โดยพัฒนาองค์กรชุมชนตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงและทำกิจกรรมต่อเนื่อง โดยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนยาง ตำบลบางเขา เก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชนมาวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาร่วมกับท้องถิ่นท้องที่เป็นแผนพัฒนาตำบล3 ปีต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการทำเรื่องนี้เพื่อให้สมาชิกเกิดการพัฒนาความสามารถ แก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแล ในการเชื่อมโยงองค์กรต่างๆมาร่วมกันทำกิจกรรม อีกทั้งเป็นการสนองนโยบาย โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ จะทำให้เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ควบคู่ไปด้วยกัน

    3.2 แนวทาง/ วิธีการที่จะแก้ปัญหาได้  จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพ ด้วยฝึกอบรม ด้านการผลิต  และการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ซึ่งเกินความสามารถของกลุ่มองค์กร ที่จะต้องดำเนินการให้มีการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากในสถานที่ และนอกสถานที่ พัฒนาอาชีพที่มีอยู่แต่ขาดทุนไม่ทันสมัย ให้มีการพัฒนาทักษะอาชีพที่สามารถสู้ด้านการตลาดได้ดีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพของกลุ่มอื่นให้ได้ศึกษาเพื่อการพัฒนา และอยู่รอด  ในการดำเนินงาน มีความต่อเนื่องมีการทบทวนต่อเนื่อง  ต่อไปจะเป็นการดำเนินกิจกรรมต่อยอดจากแผนงานเดิมนี้ มาปรับใช้ให้เป็นโอกาสในแผนงานระยะที่ 2 ตามที่จะดำเนินการในลำดับต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 72,300.00 11 75,400.00
20 ก.ย. 60 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 0 600.00 600.00
25 ก.ย. 60 วัสดุสำนักงาน 0 500.00 500.00
27 ก.ย. 60 ประชุมครั้งที่1 0 2,600.00 2,600.00
15 ต.ค. 60 ประชุมครั้งที่ 2 0 2,600.00 2,600.00
15 พ.ย. 60 ประชุมครั้งที่ 3 0 2,600.00 0.00
10 ธ.ค. 60 ประชุมครั้งที่ 4 0 2,600.00 2,600.00
3 - 4 ก.พ. 61 พัฒนายกระดับเพิ่มศักยภาพเรียนรู้จากพื้นที่รูปธรรม 0 31,400.00 31,400.00
15 ก.พ. 61 - 15 ก.ค. 61 จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน เป็นเล่ม 0 3,400.00 3,400.00
15 ก.ค. 61 อบรมบันทึกข้อมูล 0 0.00 0.00
15 ก.ค. 61 ค่าประสานงาน/ ค่าเดินทางคณะทำงาน 0 0.00 5,700.00
17 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 60 ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการทำขนม 0 26,000.00 26,000.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 17:35 น.