คนสร้างสุข

directions_run

ขยายเมล็ดพันธ์แห่งสันติ (ณ สถาบันอาชีวศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13 วิทยาลัย)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ขยายเมล็ดพันธ์แห่งสันติ (ณ สถาบันอาชีวศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13 วิทยาลัย)
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 234,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้ (กลุ่มสานฝัน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรุสนี ปาเซเลาะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 234,000.00
รวมงบประมาณ 234,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมในมิติต่างๆมากมาย โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา อาทิ ปัญหาเสพติด ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาการใช้ความรุนแรง ทั้งเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ต่างได้รับผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแม้ปัจจุบันเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้เริ่มมีความคลี่คลายจากการแก้ไขปัญหา แต่ปัญหามิติการใช้ความรุนแรงต่อการแก้ไขความขัดแย้งในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นั้น ยังคงประจักษ์ให้เห็นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เยาวชนเกิดการรับรู้ และรับสารข้อมูลที่อาจจะมีการบิดเบือนจากความจริง ส่งผลให้เยาวชนเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นภาคปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ เยาวชนกลุ่มนี้เมื่อได้รับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ อาจทำให้ขาดกระบวนการคิด วิเคราะห์ด้วยเหตุและผล ขาดตระกะในการตัดสินใจ และอาจนำไปสู่การใช้ชีวิตในสถานการณ์ความขัดแย้งภายใต้การแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรง สมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้ (กลุ่มสานฝัน) ได้คำนึงถึงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จึงกำหนดจัดกิจกรรม “ขยายเมล็ดพันธ์แห่งสันติ” ณ สถาบันอาชีวศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13 วิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกันท่ามกลางความหลากหลาย บนพื้นฐานของความเท่าเทียม ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยการผลักดันให้เยาวชนสามารถคิด วิเคราะห์ ต่อสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ และที่สำคัญส่งเสริมให้เยาวชนสามารถใช้กระบวนการสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาในการใช้ชีวิตได้ อีกทั้งปลูกฝังให้เยาวชนมีส่วนร่วมต่อการสร้างคุณประโยชน์ให้สังคม รู้จักหน้าที่ตนและเห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง นำวิชาชีพมาพัฒนาสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 234.00 14 234,000.00
9 พ.ย. 60 กิจกรรม “ขยายเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ ” วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ครั้งที่ 3 0 18.00 18,000.00
9 พ.ย. 60 - 9 ก.ค. 61 กิจกรรม “ขยายเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ” วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ครั้งที่ 1 0 18.00 18,000.00
13 พ.ย. 60 กิจกรรม “ขยายเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ” วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ครั้งที่ 2 0 18.00 18,000.00
14 พ.ย. 60 กิจกรรม “ขยายเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ” วิทยาลัยเทคนิคยะลา ครั้งที่ 4 0 18.00 18,000.00
17 พ.ย. 60 กิจกรรม “ขยายเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ” วิทยาลัยการอาชีพเบตง ครั้งที่ 5 0 18.00 18,000.00
23 พ.ย. 60 กิจกรรม “ขยายเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ” วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ครั้งที่ 7 0 18.00 18,000.00
24 พ.ย. 60 กิจกรรม “ขยายเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ” วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ครั้งที่ 8 0 18.00 18,000.00
20 ธ.ค. 60 กิจกรรม “ขยายเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ” วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ครั้งที่ 10 0 18.00 18,000.00
22 ธ.ค. 60 กิจกรรม “ขยายเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ” วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก ครั้งที่ 11 0 18.00 18,000.00
25 ธ.ค. 60 กิจกรรม “ขยายเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ” วิทยาลัยการอาชีพรามัน ครั้งที่ 12 0 18.00 18,000.00
27 ธ.ค. 60 กิจกรรม “ขยายเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ” วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ครั้งที่ 13 0 18.00 18,000.00
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ 0 0.00 0.00
15 ก.ค. 61 กิจกรรม “ขยายเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ” วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ครั้งที่ 6 0 18.00 18,000.00
15 ก.ค. 61 กิจกรรม “ขยายเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ” วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเกษปัตตานี ครั้งที่ 9 0 18.00 18,000.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 17:57 น.