คนสร้างสุข

directions_run

สร้างคน ให้เป็นคน สานพลังเยาวชน คืนคนดี สานสันติสุขชายแดนใต้อย่างยั่งยืน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างคน ให้เป็นคน สานพลังเยาวชน คืนคนดี สานสันติสุขชายแดนใต้อย่างยั่งยืน
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2561 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ 10.องค์กร / ผู้รับผิดชอบโครงการ - หน่วยงาน/ชื่อองค์กรสภาองค์กรชุมชนตำบลสะนอ- ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอับดุลเล๊าะวาแม- รายชื่อคณะทำงาน (ที่อยู่ โทรศัพท์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ - หน่วยงาน/ชื่อองค์กรสภาองค์กรชุมชนตำบลสะนอ- ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอับดุลเล๊าะวาแม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ สภาองค์กรชุมชนตำบลสะนอ - สำนักงาน/ ศูนย์ประสานงาน 34/1หมู่ 4 ต.สะนอ อ.ยะรังจ. ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จากการสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดี สินค้าเกษตร มีราคาตกต่ำ ประชาชนมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย และพ่อแม่อพยพไปทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ ปล่อยให้ลูกอยู่กับตายาย หรือพ่อแม่แยกทางกัน ทำให้เด็กและเยาวชน ขาดความอบอุ่น ขาดเสาหลักหรือคบเพื่อนและไม่ได้เล่าเรียนชั้นสูงขึ้นไป ที่สามารถประกอบอาชีพได้ เยาวชนตั้งแต่อายุ ๑๕ – ๒๕ ปี เป็นวัยที่อยากลอง/คึกคะนอง ไม่เสียดายต่อการสูญเสีย ทั้งร่างกายและทรัพย์สิน
  ความสำคัญ ยาเสพติดทั้ง บุหรี่ อุดังการัง บุหรี่ซูรียา ใบกระท่อม/น้ำกระท่อมและยาบ้า ที่ระบาดหนัก ทุกๆชุมชนใน จขต. (นับบ้านได้ ที่ไม่มีผู้เสพ) ในสังคมมุสลิม เป็นความไม่เข้าใจหรือกำกึ่งของใบกระท่อมบ้างว่าเป็นยา อันที่จริงการเสพบุหรี่ อุดังการัง บุหรี่ซูรียา ใบกระท่อม/น้ำกระท่อม สี่คูณร้อย เป็นทางผ่านในยกระดับการเสพยาบ้า ต่อไป   สถานการณ์ของปัญหา จากการมีผู้เสพและผู้จำหน่าย มากขึ้นในชุมชน เกิดสังคมที่อ่อนแอ ของผู้นำ ทั้งสายศาสนา ปกครอง ท้องถิ่น(บางผู้ถูกครอบงำจากผู้ค้าหรือค้าเอง เพราะมีกำไรสูง) ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ในการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบทำพิธีฮัจย์ ที่นครเมกะ ปีนี้ ว่าพ่อแม่ ขอดุอาร์(ขอพร)อะไรบ้าง เกือบทุกคนดุอาร์(ขอพร)ให้ลูกปลอดจากยาเสพติด(เลิกจากยาเสพติด) ซึ่งแสดงถึงการระบาดของยาเสพติดในชุมชน เกิดการลักขโมย ผลผลิตทางการเกษตร เช่นขี้ยาง มะพร้าว กล้วยและอื่นๆที่สามารถขายได้ แม้กระทั้งการชักนำเยาวชนไปเป็นแนวร่วมในการก่อเหตุรุนแรง ใน จชต.

  - สาเหตุที่ต้องทำโครงการนี้ มาจากปัญหาระบาดการเสพบุหรี่ อุดังการัง บุหรี่ซูรียา ใบกระท่อม/น้ำกระท่อม สี่คูณร้อย เป็นทางผ่านในยกระดับการเสพยาบ้า ระบาดเข้าในพื้นที่หมู่บ้านตำบลสะนอและตำบลข้างเคียง ของอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีเด็กและเยาวชนในวัยเรียน ในตำบลสะนอมี ๒ โรงเรียนปฐมและ ๑ โรงเรียนมัธยมซึ่งมาจากหลายตำบลข้างเคียง ในภาวะเสี่ยง ที่ต้องป้องกันและมีผู้เสพในตำบล ที่ต้องให้การบำบัดรักษาให้เลิกยาเสพติดและคืนคนดีให้ครอบครัว/สังคม

  - แนวทาง / วิธีการที่จะแก้ปัญหาได้ และวิธีการนั้นจะแก้ปัญหาได้อย่างไร

  ๑.การป้องกัน เด็กเยาวชนในวัยเสี่ยง ในการให้ความรู้ยาเสพติดและจัดค่ายให้การเรียนรู้ศาสนาอย่างต่อเนื่อง

  ๒.การบำบัดรักษาโดยใช้หลักการศาสนา การเรียนรู้ศาสนาและปฏิบัติตามรูก่นอิสลาม ๕ ประการ

  ๓.การใช้หลักการ ดะวะห์ ตับลีร ในการรักษาในการเลิกยาเสพติด และในการติดตาม/ทำกิจกรรมต่อเนื่อง

  ๔.การรวมกลุ่มเรียนรู้การประกอบอาชีพ ระยะสั้น ในการหารายได้ของเยาวชน คืนคนดีสังคม

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 8,283,980.00 11 250,000.00
3 ต.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการ โครงการสร้างคน สานพลังเยาวชน คืนคนดี สานสันติสุข ชายแดนใต้อย่างยั่งยืน 0 3,650.00 3,650.00
14 ต.ค. 60 เวทีการสร้างความเข้าใจโครงการสร้างคน ให้เป็นคน สานพลังเยาวชน คืนคนดี สานสันติสุข ชายแดนใต้อย่างยั่งยืน 0 7,700.00 7,700.00
21 - 23 ต.ค. 60 การบำบัดผู้ติดยาเสพติด (ดะวะห์ 3 วัน) ครั้งที่ 1 0 31,700.00 31,700.00
1 - 7 พ.ย. 60 ฝึกอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ระยะสั้น 0 7,670,000.00 76,700.00
28 พ.ย. 60 เวทีการอบรมเรียนรู้พิษภัยของยาเสพติด รุ่นที่ 1 0 13,180.00 13,100.00
1 - 7 ธ.ค. 60 การบำบัดผู้ติดยาเสพติด(ดะวะห์ 7 วัน) ครั้งที่ 2 0 76,700.00 76,700.00
26 ธ.ค. 60 เวทีการอบรมเรียนรู้พิษภัยของยาเสพติด รุ่นที่ 2 0 13,100.00 13,100.00
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไข้ปัญหาและพัฒนา จชต. 0 50.00 -
27 ก.ค. 61 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 0 2,650.00 2,650.00
30 ธ.ค. 61 เวทีสรุปผลการดำเนินการโครงการและนำเสนอสู่สาธารณชน 0 12,000.00 12,000.00
25 มิ.ย. 74 ค่าประสานงาน/ค่าเดินทางของคณะกรรมการ 0 8,250.00 8,250.00
30 ธ.ค. 03 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 0 445,000.00 4,450.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 14:14 น.