คนสร้างสุข

directions_run

พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.ปัตตานี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.ปัตตานี
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 210,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวสิน สาเมาะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี90 ตำบล
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 210,000.00
รวมงบประมาณ 210,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี เกิดจาการรวมกลุ่มขององค์กรในตำบลและมีการจดแจ้งกลุ่มจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อนำสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยจากฐานราก การขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่ตำบลจังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ดำเนินการ 115 ตำบล ได้ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนจำนวน 90 ตำบล และยังไม่ได้จัดตั้งจำนวน15 ตำบล การทำงานภายในชุมชนมีองค์กรต่างๆ มากมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทำให้สมาชิกและองค์กรชุมชนท้องถิ่น ยังไม่สามารถเข้าถึงและไม่เข้าใจในเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน อีกทั้งสมาชิกสภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งกลุ่มองค์กรภายในตำบล ขาดความรู้ในการดำเนินงาน ตามมาตรา 21 ( 1-12 ) และขาดการบูรนาการ แผนงานในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตำบล
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในชุมชนท้องถิ่นมีเป้าหมายเดียวกันที่จะสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพองค์กรชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง แต่บางหน่วยงานมีทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนต่างกัน ทำให้เกิดการแบ่งแยกและเกิดความขัดแย้งภายในชุมชน ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นชุมชนไม่มีพื้นที่ในการปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ดังนั้นการทำโครงการนี้เพื่อให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเข้าใจเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สนับสนุน คัดค้าน กฎหมาย เจรจานโยบายที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้องถิ่นโดยผ่านเวทีปรึกษาหารือของชุมชน ในกลั่นกรอง ติดตาม ตรวจสอบนโยบาย ของหน่วยงานที่จะดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้ทุนทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ตลอดจนมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง สามารถจัดการตนเองและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 198.00 10 210,000.00
19 ก.ย. 60 - 18 มี.ค. 61 อุปกรณ์สำนักงาน 0 5.00 5,450.00
20 ก.ย. 60 - 18 มี.ค. 61 ค่าเดินทางและค่าติดต่อประสานงาน 0 9.00 9,900.00
1 ต.ค. 60 1. เวทีอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ สภาองค์กร พ.ศ.2551 0 73.00 73,900.00
3 ต.ค. 60 เวทีสภาองค์กรชุมชนตำบลกับการสร้างสันติสุข สันติภาพ ชายแดนใต้อย่างยั้งยืน 0 69.00 69,900.00
1 พ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2561 0 0.00 4,100.00
21 พ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/2560 0 4.00 4,100.00
22 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2561 0 0.00 4,100.00
22 ธ.ค. 60 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการและนำเสนอสู่สาธารณชน 0 24.00 24,200.00
28 ธ.ค. 60 จัดทำรายงานผลการดำเนินการ 0 10.00 10,250.00
20 มี.ค. 61 - 20 ก.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2560 0 4.00 4,100.00
15 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาสังคมฯ 0 0.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 14:17 น.