คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เยาวชนสานใจสู่ความสงบสันติ
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 162,775.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้าบ้านสันติวิทย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมังโสด หมะเต๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนสันติวิทย์ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 162,775.00
รวมงบประมาณ 162,775.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อยในจังหวัดสงขลา โดยผู้ก่อเหตุกระทำด้วยวิธีต่าง ๆ หลายรูปแบบ จนทำให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต สูญเสียทรัพย์สิน มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนส่งผลให้ทางราชการต้องใช้กฎหมายพิเศษเพื่อระงับเหตุความรุนแรง ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นพลังสำคัญของประเทศ ยังไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดีพอ ไม่ทราบสาเหตุที่จำเป็นต้องนำกฎหมายพิเศษมาใช้บังคับ รวมทั้งไม่เข้าใจปัญหา, แนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งทำให้เกิดความคิดแตกแยกเกิดความคิดที่เป็นอคติกับเจ้าหน้าที่ทหาร อาจหลงผิดไปร่วมก่อเหตุความรุนแรง ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนที่บริสุทธิ์ และประชาชนทั่วไปก็ต้องได้รับผลกระทบไปด้วย เพราะไม่อาจใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขความสามัคคี ความสงบสุขที่เคยมีในอดีตหายไป เครือข่ายอาสาสมัครมูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้าบ้านสันติวิทย์ ซึ่งดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ และเป็นคนกลางประสานระหว่างภาครัฐและประชาชนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่การให้ความช่วยเหลือแนะนำแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนเสียหาย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนในพื้นที่ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพื้นที่ สาเหตุที่เกิดความรุนแรงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องนำกฎหมายพิเศษมาใช้ รวมทั้งการแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา สร้างความรู้สึกว่าตนมีส่วนต้องช่วยเหลือสังคม โดยมุ่งหวังให้เยาวชนที่เข้าร่วมสัมมนาเกิดความเจ้าใจรู้สึกเป็นมิตรกับเจ้าหน้าที่ทหาร เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม พร้อมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและถ่ายทอด ทำความเข้าใจให้กับคนใกล้ชิดเพื่อนบ้านในชุมชน อันเป็นทางหนึ่งที่จะทำให้ความสงบและสันติกลับมา เพื่อสร้างความสามัคคีและเข้าใจกันระหว่างเยาวชนกับเจ้าหน้าที่ทหาร ทางเครือข่าย ฯ จึงเห็นให้มีการจัดกิจกรรมแยกเป็น ๒ กลุ่ม ๆ เยาวชนชาย และเยาวชนหญิง โดยเชิญข้าราชการทหารที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของสงขลา ร่วมเสวนา

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 145,114.00 17 162,775.00
16 ก.ค. 60 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชมเพื่อแสวงหาทางออก จากความขัดแย้ง (ครั้งที่ 5) 0 12,100.00 12,100.00
17 ก.ย. 60 ประชุมเตรียมการ 0 2.00 5,575.00
20 - 23 ก.ย. 60 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชมเพื่อแสวงหาทางออก จากความขัดแย้ง (ครั้งที่ 1) 0 12.00 12,100.00
25 ก.ย. 60 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชมเพื่อแสวงหาทางออก จากความขัดแย้ง (ครั้งที่ 2) 0 12,100.00 12,100.00
29 ก.ย. 60 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชมเพื่อแสวงหาทางออก จากความขัดแย้ง (ครั้งที่ 3) 0 12,100.00 12,100.00
2 ต.ค. 60 ประชุมเตรียมการ 0 5,000.00 5,000.00
9 ต.ค. 60 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชมเพื่อแสวงหาทางออก จากความขัดแย้ง (ครั้งที่ 4) 0 12,100.00 12,100.00
30 ต.ค. 60 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชมเพื่อแสวงหาทางออก จากความขัดแย้ง (ครั้งที่ 6) 0 12,100.00 12,100.00
1 พ.ย. 60 ประชุมเตรียมการ 0 2,000.00 2,000.00
6 พ.ย. 60 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชมเพื่อแสวงหาทางออก จากความขัดแย้ง (ครั้งที่ 7) 0 12,100.00 12,100.00
16 พ.ย. 60 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชมเพื่อแสวงหาทางออก จากความขัดแย้ง (ครั้งที่ 8) 0 12,100.00 12,100.00
24 พ.ย. 60 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชมเพื่อแสวงหาทางออก จากความขัดแย้ง (ครั้งที่ 9) 0 12,100.00 12,100.00
1 ธ.ค. 60 ประชุมเตรียมการ 0 5,000.00 5,000.00
7 ธ.ค. 60 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชมเพื่อแสวงหาทางออก จากความขัดแย้ง (ครั้งที่ 10) 0 12,100.00 12,100.00
18 ธ.ค. 60 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชมเพื่อแสวงหาทางออก จากความขัดแย้ง (ครั้งที่ 11) 0 12,100.00 12,100.00
28 ธ.ค. 60 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชมเพื่อแสวงหาทางออก จากความขัดแย้ง (ครั้งที่ 12) 0 12,100.00 12,100.00
15 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนา จชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 17:06 น.