คนสร้างสุข

directions_run

ป้องกันและเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง ชุมชนบ้านควน หมู่ที่ 5 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ป้องกันและเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง ชุมชนบ้านควน หมู่ที่ 5 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 15 มกราคม 2561
งบประมาณ 247,300.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สภาองค์ชุมชนตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอับดุลย์ยูโซ๊ะประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลพร่อน ,นายดอเล๊าะอาลี สาแมรองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลพร่อน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.5539276998467,101.24691602795place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 247,300.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 247,300.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จากการประชุมวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันพบว่า ชุมชนตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีปัญหาสำคัญที่ชุมชนต้องการแก้ไขร่วมกัน คือ ปัญหาโรคเรื้อรัว เพราะ เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ของชุมชนที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์สาเหตุที่มาของปัญหา พบว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้คนในชุมชนบ้านควน ฯ มีปัญหาเป็นโรคเรื้องรัง คือ พฤติกรรมส่วนบุคคลจากการกินที่ไม่ถูกต้อง เพราะ มีความเคยชินกับทานอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด มัน (แกงกะทิ) แบะ เครื่องดื่มชา กาแฟ น้ำหวาน น้ำอัดลม รวมทั้งมีการกินอาหารที่มากเกินความต้องการของร่างกาย โดยช่วงเทศกาลถือศิลอดของคนไทยมุสลิม บวกกับไม่มีเวลาออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพราะ ต้องทำงานหารายได้ อีกทั้งมีการสูบบุหรี่และดื่มกาแฟเพื่อช่วยกระตุ้นการทำงาน แก้ง่วง แก้เครียด รวมทั้งมาจากวิถีปฏิบัติของคนในครอบครัว/สังคมเกี่ยวกับการร่วมประเพณีวัฒนธรรม เช่น วันฮารีรายอ
วันเมาลิด งานตาดีกา วันแต่งงาน วันอาซูรอ ฯลฯในชุมชนจะมีการทำอาหารที่หวานจัด รสจัดในการประกอบอาหารในงานต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จึงกลายเป็นวัฒนธรรมการบริโภคของคนในพื้นที่
- ผลกระทบด้านสุขภาพ คนในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังความดันโลหิตสูง จำนวน 102 คน ,โรคเบาหวาน จำนวน 50 คน และ กลุ่มเสี่ยง 242 คน (เชิญเข้าร่วมโครงการ 42 คน เป็นเสี่ยงมาก) กลุ่มเสี่ยงที่เหลืออีก 200 คน - แนวทางและวีธีการที่จะแก้ปัญหา 1) ร่วมกับ รพ.สต.พร่อน ทำการตรวจเบาหวานทั้ง 6 หมู่บ้าน 2) ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ชุมชนและสาเหตุ/ผลกระทบจากโรคเรื้อรังโดยใช้แบบสอบถานข้อมูลครัวเรือน 3) ให้ อสม.ทำการตรวจเบาหวานและความดันเป็นรายหลังคาเรือน จำนวน 173 หลังคาเรือน 4) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ทุกหลังคาเรือน 5) ไปเรียนรู้ประสบการณ์จริงกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินที่เหมาะสมไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังที่ชุมชนบ้านบาลูกา หมู่ที่ 4และ ชุมชนบ้านเจาะกะพ้อ ตำบลกะรูบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 6) จัดอบรมและติดตามบุคคลที่เป็นโรคเรื้อรังอย่างใกล้ชิด ให้สามารถลดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากโรคที่เป็นอยู่ อย่างน้อยสามารถลด 40 % 7) กำหนดกติกาการบริโภคอาหารที่ปลอดโรคเรื้อรัง ที่สามารถนำไปสู่ชุมชนต้นแบบการป้องกันโรคเรื้อรัง

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 219.00 6 197,300.00
29 ก.ค. 60 - 29 ธ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง 0 50.00 -
12 ต.ค. 60 เวทีประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวการการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคเรื้อรังชุมชนตำบลพร่อน 0 52.00 52,500.00
7 พ.ย. 60 กิจกรรม ที่ 2 ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงตลอดถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม เสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรัง โดยจัดกิจกรรม ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 0 41.00 41,300.00
21 - 22 พ.ย. 60 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง นำโดย นพ.ซาฟารี บินหลี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป รพ.ศุนย์ยะลา พร้อมด้วยทีมงาน จำนวน 11 คน วันที่จัดกิจกรรม: 21 - 22 พฤศจิกายน 2560 0 38.00 38,000.00
20 ธ.ค. 60 ประเมินและติดตามบุคคลที่เป็นโรคเรื้อรังอย่างใกล้ชิด ให้สามารถลดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วันที่จัดกิจกรรม: 20 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ 08.30 น. – 16.00 น. (กลุ่มเป้าหมาย 200 คน) 0 0.00 27,500.00
25 ธ.ค. 60 เวทีคืนข้อมูลชุมชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อกำหนดกติการ่วมในการบริโภคอาหารที่ปลอดโรคเรื้อรัง สามารถนำไปสู่ชุมชนต้นแบบการป้องกันโรคเรื้อรังอย่างยั่งยืน วันที่จัดกิจกรรม: 25 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ 08.30 น. – 16.00 น. (กลุ่มเป้าหมาย 200 คน) 0 38.00 38,000.00
14 ก.ค. 61 โครงการอบรม การบันทึกข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 15:26 น.