คนสร้างสุข

directions_run

เด็กและเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด ชุมชนกะตูปะและชุมชนใกล้เคียงในต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เด็กและเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด ชุมชนกะตูปะและชุมชนใกล้เคียงในต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 160,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มรักษ์สุขภาพชุมชนกะตูปะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนะห์นูดิงมะสารี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ม.6 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 160,000.00
รวมงบประมาณ 160,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เด็กและเยาวชน คือ อนาคตของชาติ ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตจากสถานการณ์ปัญหาจากยาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบันเป็นผล ทำให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเป็นจำนวนมาก สาเหตุส่วนหนึ่งของสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากเด็กเยาวชนใช้เวลาว่างไปกับเพื่อนฝูง ไม่ค่อยอยู่กับครอบครัว คบเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ไม่ดี หากเด็กและเยาวชนคนไหนคบเพื่อนที่ไม่ดี ก็จะต้องพบเจอปัญหาการเสพยาเสพติด แรกๆ จัดตั้งกลุ่มฝึกดูดบุหรี่ ต่อมาดื่มน้ำกระท่อม ดูดกัญชา พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ และปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากพ่อแม่ของเด็กเยาวชนแยกทางกัน ทำให้เด็กขาดการดูแลอย่างทั่วถึง ขาดความอบอุ่น เลยคบยาเสพติดไว้แก้เหงา สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนมันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ หากสังคมเราไม่ดูแลเยาวชนเหล่านี้กลัวอาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมา จากสภาพปัญหาข้างต้นเมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนกะตูปะและชุมชนใกล้เคียงภายในตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พบปัญหาเดียวกัน เด็กเยาวชนส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาว่างหมดกับเพื่อนฝูงที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมเลยมีแต่สร้างปัญหาให้สังคม จากการลงไปสำรวจเด็กและเยาวชน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1.กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เรียนหนังสือ 2.เด็กและเยาวชนที่ไม่เรียนหนังสืออยู่บ้านเฉยๆ ไม่ทำอะไร 3.เด็กและเยาวชนที่ทำงานรับจ้างทั่วไปแถวๆบ้าน เด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดยาเสพติดมาก ก็จะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ไม่เรียนหนังสืออยู่บ้านเฉยๆ ไม่ทำอะไร และเด็กและเยาวชนที่ทำงานรับจ้างทั่วไปแถวๆบ้าน เนื่องจากเด็กและเยาวชนพวกนี้จะคุ้นเคยกับชุมชน คุ้นเคยกับเพื่อนฝูงและรุ่นพี่ที่ติดยาเสพติด ซึ่งจะนำพาปัญหาต่างๆที่จะตามมา อาทิเช่น ปัญหาการลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวทรัพย์และก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆตามมาอีกมากมาย ซึ่งผลกระทบเหล่านี้จะมีผลต่อชุมชนกะตูปะและชุมชนใกล้เคียงโดยรวม อาจเรามองถึงนโยบายของรัฐแล้ว รัฐมีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดดังนี้ คือนโยบายยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน คือ 1.รั้วชายแดน 2.รั้วชุมชน 3.รั้วสังคม 4.รั้วครอบครัว 5.รั้วโรงเรียน ซึ่งจากทั้ง 5 รั้วป้องกันนี้จะเห็นได้ว่า รั้วชุมชนและรั้วโรงเรียนเป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรากฐานและเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยกลุ่มรักษ์สุขภาพชุมชนกะตูปะ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้เห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรมีมาตรการในการแก้ปัญหาร่วมกันไม่ปล่อยให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา ก็คือ นำเด็กและเยาวชนทั้ง 3 กลุ่มคือ1.กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เรียนหนังสือ 2.เด็กและเยาวชนที่ไม่เรียนหนังสืออยู่บ้านเฉยๆ ไม่ทำอะไร 3.เด็กและเยาวชนที่ทำงานรับจ้างทั่วไปแถวๆบ้าน มาใช้ชีวิตร่วมกันโดยผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มที่ 1 ที่ไม่เป็นปัญหาของสังคมได้ช่วยตัดเตือน ช่วยสอนในทางที่ดีรวมถึงดึงเพื่อนกลุ่มที่เสี่ยงเหล่านี้ให้เดินในทางที่ถูกต้องและช่วยกันเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชุมชนในอนาคตข้างหน้า ดังคำขวัญที่ว่า การให้โอกาสคน เป็นบุญวาสนาอันยิ่งใหญ่มาก อย่างลืมว่าเด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กและเยาวชนต้นกล้า ก็เปรียบเสมือนต้นกล้าตันหนึ่ง หากเราต้องการให้เติบโตเร็ว ออกผลผลิตเร็วและให้ลำต้นแข็งแรง เราก็จะต้องค่อยดูแลใส่ปุ๋ย รดน้ำ มันสังเกตพฤติกรรม ผลก็จะออกผลผลิตมาเร็วตามที่เราต้องการ ดังนั้นทางกลุ่มรักษ์สุขภาพชุมชนกะตูปะจึงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก ลักษณะการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมฝึกอบรมเด็กและเยาวชนต้นกล้า กล้าที่จะต้านภัยยาเสพติด อบรม 3 วัน 2 คืน ณ จุฬาภรณ์พัฒนาที่ 7 2.กิจกรรมจิตอาสา อาสาพัฒนากำปง ดำเนินในรูปแบบทำความสะอาด ปรับปรุง ซ่อมแซม มัสยิด สนามกีฬา และชุมชน และ3.กิจกรรมจัดมหกรรมฟุตบอลเด็กและเยาวชนยุคใหม่พึงพากีฬา ไม่พึงพายาเสพติด เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ดังนั้นกลุ่มรักษ์สุขภาพชุมชนกะตูปะจึงได้ทำโครงการเด็กและเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติดในชุมชนกะตูปะและชุมชนใกล้เคียง ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อสร้างผู้นำเด็กและเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่สร้างปัญหาให้ชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน และสุดท้ายเพื่อสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 153.00 9 160,000.00
29 ก.ย. 60 ประชุมคณะทำงาน 0 1.00 4,400.00
30 ก.ย. 60 - 2 ต.ค. 60 เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 0 2.00 2,200.00
5 ต.ค. 60 ประชุมเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 0 5.00 5,960.00
6 ต.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60 จิตอาสา อาสาพัฒนากำปง 0 12.00 12,420.00
7 - 20 ต.ค. 60 มหกรรมฟุตบอลเด็กและเยาวชนยุดใหม่พึ่งพากีฬา ไม่พึ่งพายาเสพติด เพื่อให้เยาวชนใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 0 25.00 25,100.00
27 ต.ค. 60 - 20 ธ.ค. 60 บริหารจัดการ 0 5.00 5,300.00
10 - 12 พ.ย. 60 กิจกรรมฝึกอบรมเด็กและเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด ชุมชนกะตูปะและชุมชนใกล้เคียงในตำบลบันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา 0 93.00 93,660.00
15 - 16 ธ.ค. 60 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 0 10.00 10,960.00
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 16:52 น.